Lær mer om

Lær mer om ord og uttrykk -  Regnskapsordbok

Regnskapsfaget har et rikt utvalg ord og uttrykk. I denne artikkelen finner du en ordbok for mange av disse faguttrykkene.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U Ø Å

A

A konto

A konto er en delinnbetaling av forventet kostnad i en periode. Innbetalingen dekker ikke en spesifikk gjeldspost, men er et generelt avdrag. A konto brukes vanligvis ved strømbetaling, men kan også brukes ved entreprenørarbeid og liknende.

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og hver av aksjene i selskapet skal ha samme verdi. Det er et visst totalt antall aksjer i et aksjeselskap, hvor hver enkelt aksje har samme verdi. Denne verdien kalles pålydende verdi.

Aksjekapital

Aksjekapital er den verdien eierne spytter inn i et aksjeselskap. Ved oppstart av selskapet kjøper eierne en andel av aksjene og tilfører kapital til selskapet. Et aksjeselskap bruker aksjer til å finansiere virksomheten. Ved oppstart er det eierne selv som kjøper en andel av aksjene, og på den måten spytter de virksomhetskapital inn i firmaet, enten det er ved kontanter, maskiner eller fast eiendom. De resterende aksjene kan kjøpes av investorer som ønsker å skaffe seg en del av virksomheten, slik at de på et senere tidspunkt kan få en god avkastning på investeringen.

Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er et skjema hvor man sammenstiller informasjon om alle hendelser og transaksjoner knyttet til aksjene i et aksjeselskap. Aksjonærregisteroppgaven skal sendes til Skatteetaten hvor all informasjon om hendelser og transaksjoner om selskaper i Norge samles. Oppgaven brukes som grunnlag for videre utfylling av skattemeldingen.
Frist for levering av oppgaven er 31.januar hvert år.

Aktiva

Aktiva er et uttrykk for den delen av balansen hvor firmaet har sine eiendeler. Dette omfatter gjenstander og rettigheter som har formueverdi i firmaet. Aktivaene består av de to hovedgruppene omløpsmidler og anleggsmidler. Dette er altså det samme som det som heter realkapital.

A-melding

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold. A-ordingen gjør det enkelere for arbeidsgivere enn tidligere å rapportere opplysninger til myndighetene.

Amortisering

I økonomisk sammenheng brukes uttrykket amortisering både om nedbetaling av lån og om avskrivinger. Amortisering kan både brukes om nedbetaling av lån, samt i finanssammenheng som vil si ved avskriving av eiendeler.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler inkluderer produksjonsutstyr, kontormaskiner, bygninger, tomt og lignende. Anleggsmidler er en del av en virksomhets eiendeler.

ANS

Et ansvarlig selskap (ANS) er en organisasjonsform hvor to eller flere eiere har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. Ansvarlig selskap er en type selskapsform, hvor eierne har personlig ansvar hvis for eksempel selskapet går konkurs. Alle eierne har personlig ansvar for hele gjelden, det vil si at hvis en av eierne ikke kan betale, så kan pengene kreves fra en av de andre eierne. Det er oftest et ANS man snakker om med tanke på et ansvarlig selskap, men det kan også være et DA (delt ansvar).

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost er kostnaden ved kjøp eller tilvirkning av eiendeler. For kjøp av varer medregnes kjøpspris og kjøpsutgifter, mens ved tilvirkning av varer medregnes faste og variable kostnader. Begrepet anskaffelseskost kan brukes om vurdering av anleggsmidler, samt i forhold til erverv eller tilvirkning av varer. Det er ulike måter å beregne anskaffelseskost om man kjøper varer fra en leverandør eller om man lager varer selv. Anskaffelseskost kalles også gjerne kostpris.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere er pliktige til å betale av lønnskostnader for alle sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften er et påslag på lønnskostnader. Avgiften skal være med å finansiere folketrygdens utgifter i Norge, så altså skal arbeidsgiveravgiften betales inn til Folketrygden. Prosentsatsen varierer mellom 0 og 14,1 %.

ARS

ARS er en forkortelse for et Autorisert Regnskapsførerselskap, og er betegnelsen på et autorisert regnskapskontor. Et ARS er det som godkjennes som et autorisert regnskapskontor. Man kan også bruke betegnelsen Autorisert regnskapslag (AR istedenfor ARS.)

Autorisert regnskapsfører

En autorisert regnskapsfører har rett til å ta på seg regnskapsoppdrag som ekstern regnskapsfører. Det betyr at de kan føre regnskapet til én eller flere selskaper der de selv ikke er ansatt. En autorisert regnskapsfører kan gjennomføre et regnskap for en virksomhet der han selv ikke er ansatt.

Avanse

Avansen er forskjellen mellom salgspris og varekostnad, og viser hvor mye man tjener på å selge en vare. Avanse kan både være forskjellen mellom salgspris og varekostnad på en vare, men det kan også være forskjellen mellom den totale omsetning av solgte varer og inntakskostnadene på de solgte varene i en bedrift.

Avdelingsregnskap

Avdelingsregnskap innebærer at man kan knytte bokføringen av inntekter og utgifter til den avdelingen de hører til, slik at man kan se hvordan de ulike avdelingene gjør det økonomisk. Avdelingsregnskap er et regnskap som er delt opp i ulike avdelinger, i stedet for å ha ett overordnet regnskap for hele bedriften. Det er også vanlig å kalle avdelingsregnskap for standardregnskap. Om virksomheten for eksempel går i underskudd, og man bruker avdelingsregnskap, kan man se om det er alle, noen eller bare én avdeling som går i underskudd. Hvis én enkelt avdeling går i underskudd, kan man undersøke hva som er årsaken til det i kun denne avdelingen, uten å måtte undersøke hele virksomheten.

Avkastning

Avkastning er et mål på lønnsomhet som viser hvordan verdien av en eiendel er endret fra et visst tidspunkt til et annet.

Avrunding

Når man avrunder så fjerner man visse siffer i et tall. På denne måten får man enten et heltall eller et kortere desimaltall. Dersom tallet bak det ønskelige å avrunde til, er mellom 5 og 9, skal det legges til 1 i tallet i det man vil avrunde til. Hvis tallet bak det ønskelige antall desimaltall er mellom 1 og 4, skal tallet mellom 1 og 4 slettes, og det ønskelige desimaltall stå som det sto.

Avskrivning

Å avskrive er å fordele en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder, slik at kostnaden i hver periode tilsvarer verdifallet i perioden. Avskrivning gjør altså at man ikke kostnadsfører den totale utgiften ved kjøp av et varig driftsmiddel på en gang, men fordeler den ut over driftsmiddelets levetid. Dette er fordi at man forventer at slike eiendeler, som for eksempel en produksjonsmaskin, har lenger levetid enn kun én regnskapsperiode.

Avslutningsbalanse

Avslutningsbalanse viser summen av eiendeler og gjeld i slutten av en regnskapsperiode. Avslutningsbalansen er altså balanseverdien av eiendeler og gjeld ved slutten av en periode. Utgående balanse (UB) er et annet vanlig uttrykk for avslutningsbalanse.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en betalingstjeneste fra bankene i Norge som gjør at faste regninger blir betalt automatisk på selve forfallsdatoen. AvtaleGiro gjør altså prosessen med å betale faste regninger svært rask og enkel. Man behøver altså ikke manuelt å legge inn kontonummer, beløp, KID-nummer og så videre ved regningsbetalinger. Selve regningen betales automatisk på forfallsdato, og man kan gå inn i nettbanken og stanse eller endre betalingen.

 

B

Balanse

Balanse er en oversikt over en virksomhets økonomiske situasjon på et tidspunkt, som beskriver hvilke eiendeler man har på den ene siden, og hvilke gjeldsposter og egenkapital man har på den andre siden. Alle regnskapspliktige virksomheter må utarbeide en balanse som viser selskapets økonomiske stilling per periodeavslutning. Balansen består av to sider, med eiendeler på den ene siden, og gjeld og egenkapital på den andre siden. De to sidene skal være balansert, det vil si like store og de utgjør da til sammen null. 

Bankavstemming

Bankavstemming er avstemming av regnskapet mot bank, og er en kontroll av føringen i regnskapet. Bankavstemming er en avstemming av hva som har gått inn og ut av bankkontoen, i forhold til det som faktisk er bokført på bankkontoen i regnskapet.

BankID

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon som brukes for sikker identifisering av personer og signering på nettet.BankID får man av bankene i Norge som utsteder disse. BankID brukes på nettet for å bekrefte en persons identitet. Med tanke på at BankID er juridisk bindende, kan man signere eller bekrefte dokumenter og meldinger på internett. Du kan altså signere viktige dokumenter på nettet med BankID i stedet for å måtte gjøre dette for eksempel på papir og sende dokumentene i posten.

Bankinnskudd

Bankinnskudd vil si plassering av penger i bank. Bankinnskudd er de pengene bankene mottar av fysiske og juridiske personer. Bankinnskudd er en type finanskapital som virksomheter kan ha. Bankinnskudd, altså å plassere penger i bank, er en av de sikreste måtene å forvalte midler på og det gir renteinntekter. Når bankene mottar innskudd av penger, gjør dette at de kan låne ut penger.

Beholdningsendringer

Endring av en beholdning fra et tidspunkt til et annet, f.eks. forskjellen på en inngående beholdning i starten av en perioden og utgående beholdning ved slutten av perioden. Differansen er beholdningsendringen i perioden, f.eks. endringer i varelageret.

Betalbar skatt

Betalbar skatt blir beregnet ut fra det skattemessige resultatet, og er den skatten selskapet forventer at de skal betale inn til staten neste regnskapsår. Betalbar skatt blir altså regnet ut av det skattemessige resultatet når det foreligger, som da er lik det beløpet en virksomhet forventer at de skal betale i skatt.

Betalingsbetingelse

En betalingsbetingelse er et krav som sier noe om når en faktura forfaller. Betalingsbetingelse kan også kalles betalingsfrist, og brukes på fakturaer. Forfallsdatoen blir generert ut fra fakturadato og betalingsbetingelsene.

Betalingsevne

Betalingsevne benyttes til å beskrive firmaets kortsiktige kjøpekraft på bakgrunn av kontanter og beholdninger, som lett kan omsettes. Å ha god betalingsevne, vil altså si at virksomheten har en god evne til å innfri sine betalingsforpliktelser. Det vil si at virksomheten kan betale sine leverandører for varer eller ytelser den har bestilt. Det er vanlig å bruke ordet betalingsevne for å forklare ordet likviditet, og mange kan bruke disse to begrepene som synonymer. Man kan også se på virksomhetens beregning av likviditetsgrader, som er viktige nøkkeltall i en selskapsanalyse. Betalingsevne utregnes på samme som likviditetsgrader, som er nivået på en virksomhets likviditet.

Betalingsmidler

Et betalingsmiddel er et formuesgode. De vanligste betalingsmidlene i Norge er kontanter og "kontopenger" som vil si innskudd eller innvilget kreditt i en pengeinstitusjon. Betalingsmidler kan brukes til å betale for og motta betaling for varer og tjenester.

Betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring kan sendes ut etter at et inkassovarsel ikke er betalt innen fristen eller en sak er gått til inkasso. Alle regninger har en forfallsdato. Dette vil si at kunden må betale regningen innen denne bestemte datoen. En betalingsoppfordring kan sendes ut etter at et inkassovarsel ikke er betalt og/eller saken er gått til inkasso.

Betalingspåminnelse

En betalingspåminnelse kan sendes ut til en kunde etter at den opprinnelige fakturaen har forfalt, for å minne kunden på at det mangler en innbetaling. Alle regninger har en forfallsdato. Det vil si at kunden må betale regningen innen den bestemte datoen. Dersom fakturaen ikke er betalt innen denne fristen, kan man 14 dager etter denne datoen sende en betalingspåminnelse for å minne kunden på at det mangler en innbetaling. Betalingspåminnelse kan også kalles purring. Det er maksimum to betalingspåminnelser man kan kreve gebyr på. Renter kan kreves fra den dagen regningen skulle ha vært betalt, til forfall på betalingspåminnelsen. Det kan kreves inn et gebyr lik en tidel av den gjeldende inkassosatsen når det sendes ut en betalingspåminnelse.

Bilag

Et bilag er dokumentasjon av en postering i bokføring, som for eksempel kan være en faktura eller et betalingsbilag. Bilag er dokumentasjon av transaksjoner, som inngående eller utgående faktura. I bokføringsloven benyttes begrepet dokumentasjon, men til hverdags brukes både bilag og dokumentasjon om hverandre.

Bilagsføring

Bilagsføring er å registrere en virksomhets bilag i regnskapet. Man kan også bruke begrepet bokføring istedenfor bilagsføring. Bilagsføring er altså å føre virksomhetens bilag i regnskapet. Det vil si at all dokumentasjon av transaksjoner skal posteres i virksomhetens regnskap, slik at det er orden i de finansielle transaksjonene.

Bilagsregistrere

Bilagsregistering er å føre alle virksomhetens transaksjoner inn i regnskapet, slik at man får oversikt over alle kjøp og salg som har funnet sted. Ved bilagsregistrering sørger man for at dokumentasjonen på de ulike transaksjonene som har funnet sted i bedriften blir ført ned i regnskapet. Å føre ned transaksjoner betyr at man skal registrere virksomhetens kjøp og salg. Bilagsregistrering er det samme som det som heter bilagsføring, det er bare to måter å si samme sak på.

Bilagsskanning

Bilagsskanning er konvertering av dokumenter og bilag til digitale filer, som gjøres ved hjelp av en skanner. Bilagsskanning er altså skanning av dokumenter og bilag slik at de blir til digitale filer som kan brukes i for eksempel en datamaskin eller et nettbrett. Man kan også bruke begrepet fakturaskanning eller dokumentskanning istedenfor bilagsskanning.

BNP (Bruttonasjonalprodukt)

BNP står for bruttonasjonalprodukt. BNP er den samlede produksjon i et land for et år, og beskriver hvor mye alle produserte varer og tjenester er verdt.

BNP beskriver verdien av et lands årlige produksjon. Verdiskapingen av alle samlede varer og tjenester er beregnet slik at verdien av forbrukte varer og tjenester er trukket fra. Det betyr at det kun er den virkelige verdiskapingen som regnes ut. De områdene som bidrar til et lands BNP er:

  • Privat forbruk
  • Offentlig forbruk
  • Investeringer
  • Eksport av varer og tjenester

Med andre ord er BNP den samlede inntekt som blir fordelt til lønnsmottakere, virksomheter og det offentlige.

Bokføring

Bokføring vil si å registrere verdibevegelser eller transaksjoner, og utarbeides etter spesielle bokføringsregler. Bokføring handler om at alle bilag skal registreres, og det skal gjøres på en måte slik at det ikke kan endres senere.

Bokføringsforskriften

Bokføringsforskriften bestemmer sammen med bokføringsloven hvilke regler som gjelder for alle bokføringspliktige. Bokføringsforskriften, eller forskrift om bokføring, er en samling av regler som et supplement til loven, som man må forholde seg til når man arbeider med bokføring. Forskrift om bokføring spesifiserer blant annet hva slags arbeidstimer som skal bokføres ved salg av tjenester, samt hva en faktura skal inneholde ved salg av varer og tjenester og ajourhold av regnskapet. For mer detaljert informasjon om hvilke regler som gjelder i bokføringsforskriften, henvises det til Lovdatas nettsider.

Bokføringsloven

Bokføringsloven sier at alle næringsdrivende som er regnskapspliktige har bokføringsplikt, og setter regler for bokføringen. Alle transaksjoner i en bedrift skal bokføres, det vil si registreres, i deres regnskapssystem. Bokføringsloven sier at bokføringen skal inneholde alle opplysninger som har noe å si for utarbeiding av årsregnskapet og andre regnskapsrapporteringer som er pliktig og følger loven. Slike nødvendige opplysninger er for eksempel dokumentasjonsdato, kontonummer og beløp. I bokføringsloven kalles dette for pliktig regnskapsrapportering.

Bokføringsregler

Bokføringsregler er bestemmelser som ivaretar grunnleggende forhold vedrørende registrering og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Bokføringsreglene skal altså sikre at regnskapsopplysningene blir registrert og dokumentert på en tilfredsstillende måte.

Break-even

Break-even forteller i hvilket punkt inntekter og utgifter er lik hverandre, det vil si når resultatet er i null. Break-even forteller oss når inntektene dekker utgiftene, det vil si når resultatet er lik null. I Norge kan man også bruke ordene nullpunktsomsetning eller dekningspunkt istedenfor break-even.

Brutto

Brutto er en verdi eller sum før fradrag.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste viser forskjellen mellom salgspris og innkjøpspris, og viser dermed hvor mye man tjener på en vare. Å regne ut fortjenesten i brutto for en vare kan gi en pekepinn på hvor mye man tjener på denne varen.

Budsjett

Et budsjett er en oppstilling av hva en virksomhet forventer å få i inntekter og kostnader for en gitt periode, som for eksempel et regnskapsår. Et budsjett sier også noe om en virksomhets planer, og kan derfor sies å være et planlagt regnskap for en kommende periode.

 

C

CSV-fil

En CSV-fil lagrer tabelldata i ren tekstform med komma mellom hvert informasjonselement, og brukes ved overføring av data mellom databaser. CSV står for «comma-separated values», og heter på godt norsk kommaseparert fil. CSV-fil er et simpelt tekstformat og brukes i mange sammenhenger når større mengder av data skal flyttes fra én database til en annen, hvor disse ikke er direkte forbundet.

 

D

Dagsoppgjør

Dagsoppgjør er en avstemming av det registrerte salg man har i løpet av en dag og viser beholdningen av kontanter i kassen. Virksomhetene som har kontantsalg, er pliktige til å dokumentere det daglige salget deres, samt at kassebeholdningen i kasseapparatet må telles. Dette kalles et dagsoppgjør, og kan også kalles kasseoppgjør.

Debet

Debet er et begrep innenfor regnskapsføring som betyr å postere på venstresiden av en konto. Debet betyr altså å bokføre på venstresiden av en konto. Enhver postering på debet skal etter prinsippet om tosidig bokføring tosidig bokføring også ha en tilsvarende postering på høyresiden, det vil si kredit, slik at det oppnås balanse og summen av kredit og debet blir null.

Debitere

Å debitere vil si å bokføre på den positive siden av en balansekonto eller den positive siden av en resultatkonto. Når man debiterer så posterer man et beløp på den positive siden av en balansekonto eller en resultatkonto. Ved en debitering må man også kreditere for at det skal oppnås balanse i regnskapet. Debitering og kreditering er derfor motposteringer som oppveier hverandre, etter prinsippet om tosidig bokføring.

Debitor

En debitor er en som skylder en ytelse til en annen part, enten et pengebeløp eller en vare/tjeneste.

Dekningsbidrag

Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene. Dekningsbidraget sier hvor stor del av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, så går virksomheten med overskudd.

Dekningspunkt

Et dekningspunkt forklarer i hvilket punkt omsetning og kostnader er like. Dekningspunktet forteller oss når inntektene dekker utgiftene, dvs, når profitten er null. Begrepet nullpunktsomsetning blir også brukt synonymt med dekningspunkt. På engelsk anvender man ordet break-even som også kan brukes på norsk.

Dobbel bokføring

Dobbel bokføring betyr at hver transaksjon skal bokføres en gang i debet og en gang i kredit, eller rettere sagt med like store beløp i debet som kredit. Dobbel bokføring handler om at hver transaksjon skal balanseres, det vil si at summen blir null. Dette skjer altså når posteringen skjer i debet og kredit og er like stor.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er presentasjon av noe informasjon for en bruker, og finnes som regel i papirform eller i en fil på en datamaskin. Dokumentasjon kan enkelt forstås som presentasjon av informasjon, der dokumentasjonen viser på en eller annen måte en viss mengde av informasjon. Det kan være et vitnemål som viser at man har oppnådd en universitetsgrad, eller en arbeidskontrakt som viser informasjon om ens arbeidsforhold. I regnskapsmessig sammenheng så betyr dokumentasjon at man lagrer informasjon om det som man bokfører. På denne måten er altså dokumentasjon det samme som bilag.

Driftskostnad

Driftskostnader er alle de kostnader som er forbundet med den løpende driften i en virksomhet. Alle kostnader som tilhører den løpende driften i virksomheten kalles altså driftskostnader. Eksempler på driftskostnader er råstoff og kostnader til lønn.

Driftsresultat

Driftsresultatet utgjør en virksomhets driftsinntekter fratrukket driftskostnader. Driftsresultatet er en virksomhets totale driftsinntekter minus driftskostnader (for eksempel varekostnader og lønnskostnader). Driftsresultatet i resultatregnskapet tar ikke med finansielle og ekstraordinære poster i beregningen, som for eksempel renteinntekter og investeringer.

Driftsutgift

Driftsutgifter er alle utgifter som tilhører den løpende driften i en virksomhet. Driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten. Det kan for eksempel være strøm eller lønnskostnader. Man kan også bruke uttrykket driftskostnader.

 

E

eFaktura

En eFaktura er en faktura som sendes og betales over internett. Mottager får regningene ferdig utfylt med KID-nummer, kontonummer og beløp rett til sin nettbank.

Egenkapital

Egenkapital er den delen av kapitalen som eierne i virksomheten har skutt inn selv, og/eller som er opptjent gjennom drift og reinvestert i bedriften. Egenkapital kan også beskrives som en virksomhets eiendeler minus gjeld. Egenkapital består av innskutt og opptjent egenkapital som blir oppgjort hvert år i forbindelse med årsregnskapet. Dette vil si at i slutten av hvert år setter man opp hvor stor egenkapitalen er, som kan sammenliknes med året før.

EHF faktura

EHF er et format for elektronisk fakturering.

Eiendeler

Eiendelene til en virksomhet er gjenstander og rettigheter som har formuesverdi. Det er også ofte kalt aktiva, og omfatter realkapital og finanskapital. Eiendeler tilsvarer realkapitalen i en virksomhet, og skal skrives opp i balansen. Eiendelene deles i to hovedgrupper: omløpsmidler og anleggsmidler, hvor disse igjen har flere underposter.

Eksternregnskap

Eksternregnskap er en oversikt over en virksomhets resultat og økonomiske stilling etter et regnskapsår. Eksternregnskapet utarbeides for en periode, som oftest et regnskapsår. Det er også vanlig å bruke uttrykkene finansregnskap og årsregnskap i stedet for eksternregnskap.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Enkeltpersonforetak er en foretaksform hvor virksomheten drives av én enkelt person som har ansvar for gjeld, risiko og økonomiske forpliktelser. I et enkeltpersonforetak er eieren som driver selskapet ansvarlig for virksomheten på egen regning. Denne formen er den vanligste selskapsformen for nyetablerte som ønsker å eie virksomheten alene.

 

F

Factoring

Factoring vil si at man får et eksternt firma til å innkreve betalinger fra kunder, noe som vanligvis gir en virksomhet høyere likviditet og mindre administrasjon. Factoring (også kalt faktoring) er en måte å outsource en del av bedriftens arbeid med å kreve betalinger fra kundene sine. Da får man i stedet et eksternt firma til å gjøre det for deg, noe som beskytter virksomheten mot kredittrisiko. Det betyr også at det er et ekstra ledd som skal ha betaling for denne tjenesten. For noen virksomheter kan det derimot være verdt pengene ettersom man sparer både tid og ressurser på å kreve betalinger fra kunder og inkasso. Det er som oftest finansieringsselskap eller banker som driver med factoringtjenester i Norge.

Faktura

En faktura er et betalingskrav for leverte varer eller utførte tjenester der mengde, pris, betalings- og transportvilkår osv. er angitt.

Fakturamal

En fakturamal er et oppsett som hjelper når en virksomhet skal opprette og sende en kundefaktura.

Fakturaprogram

Et fakturaprogram gir deg mulighet for å produsere og utstede salgsdokumenter, i stedet for å gjøre dette manuelt. Et fakturaprogram er et program som gjør det enklere og ha oversikt over dine fakturaer, og hjelper deg med å opprette og utstede fakturaer.

Fakturasalg

Fakturasalg er å selge en faktura til en tredjepart, som så overtar fakturakravet, innkrevingen og risikoen. Fakturasalg gir penger inn på konto umiddelbart og kan bedre likviditeten. Fakturasalg er ikke det samme som tradisjonell factoring.

Fakturering

Fakturering er å sende ut et dokument, enten fysisk eller elektronisk, med betalingskrav for varer eller tjenester til en kunde Fakturering skjer altså når noe selges. Er du for eksempel en grafisk designer og utfører designarbeid for en kunde, skal den kunden altså faktureres for arbeidet som er gjort.

Feriepenger

I Norge er det vedtatt gjennom Ferieloven at arbeidstakere skal ha et minimum av ferie og tilhørende feriepenger. Feriepenger er altså et gode for arbeidstakere som er lovbestemt.

Finanskapital

Finanskapital er finansielle objekter som er lett omsettelige til kontanter, som for eksempel bankinnskudd, aksjer og obligasjoner. Kapital kan sies å være en beholdning av økonomiske goder og kan deles opp i finanskapital og realkapital. Finanskapital er altså ulike typer finansobjekter.

Finansregnskap

Et finansregnskap er virksomhetens offentlige regnskap og redegjør for en virksomhets økonomi for året. Finansregnskapet er lovpålagt i Norge gjennom regnskapsloven. Et finansregnskap er lovpålagt i Norge gjennom regnskapsloven. Norske virksomheter må utarbeide finansregnskap ved slutten av hvert kalenderår og skal redegjøre for virksomhetens finansielle situasjon overfor omverdenen. Finansregnskap kalles også årsregnskap eller eksternregnskap.

Forening

En forening er en ikke-kommersiell organisasjon som skal fremme formål av felles interesse, som humanitær, sosial eller lignende art. Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål, og de kan være både åpne og lukkede for andre. Medlemmene deltar i beslutninger som treffes, men er ikke eiere av formuen i foreningen.

Foretaksform

Foretaksform er virksomhetens formelle organisasjonsform og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt med mer. Foretaksform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor gjeld, forpliktelser med mer som er gjeldende. Foretaksformen bestemmes ved oppstart av en ny virksomhet og er regulert av Foretaksregisterloven. Man kan også bruke begrepet organisasjonsform istedenfor foretaksform.

Foretaksnummer

Et foretaksnummer er et tidligere brukt nummer for identifikasjon av juridiske personer (enheter) i Norge. Foretaksnummeret besto i sin tid av 8 siffer og skulle identifisere virksomhetene, på samme måte som enhver norsk statsborger har et fødselsnummer som kan identifisere dem. Sammen med begrepene momsnummer og arbeidsgivernummer, ble det erstattet av et organisasjonsnummer for å gjøre det lettere å forholde seg til enhetene. Foretaksnummer er altså ikke lenger i bruk, men du kan lese mer om tildeling av organisasjonsnummer på Altinns hjemmesider.

Forholdsmessig mva

Forholdsmessig mva er en beregnet sats som en bedrift bruker når de har både avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet. Dersom en bedrift har omsetning som kommer fra både avgiftspliktig og -unntatt virksomhet må det beregnes en forholdsmessig mva som representerer den avgiftspliktige delen av omsetningen.

Forsiktighetsprinsippet

Forsiktighetsprinsippet er et prinsipp regulert av regnskapsloven, som forteller at et urealisert tap skal resultatføres. For eksempel skal aksjers fall i verdi resultatføres, selv om aksjen ikke er solgt. Forsiktighetsprinsippet er et av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Prinsippet forteller altså at det er et krav om resultatføring av urealisert tap. Et urealisert tap er et tap som følge av å holde på en eiendel etter at det har falt i verdi.

Forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesgebyr er penger som utsender av regning kan kreve dersom ikke mottaker betaler denne innen betalingsfristen. Hvis en kunde ikke har betalt en regning, kan man sende ut en betalingspåminnelse for å minne kunden på at han eller hun skal betale regningen. Denne betalingspåminnelsen kan sendes ut med forsinkelsesgebyr 14 dager etter fakturaens opprinnelige forfallsdato. Det er lov for den som skal ha innbetalt pengene, også kalt kreditor, å legge til et forsinkelsesgebyr fordi det blir en godtgjørelse for at han/hun mottar pengene for sent. Man kan også bruke purregebyr istedenfor forsinkelsesgebyr.

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente er de rentene som påløper og man må betale som erstatning for å ha betalt en regning for sent. Forsinkelsesrente er den renten en kreditor kan pålegge debitor dersom debitor ikke betaler en regning i tide. Kreditor er långiver mens debitor er låntaker. Rentene kan kreves inn som erstatning for at den som skal ha pengene, får pengene senere enn det som var avtalt. Forsinkelsesrente er det samme som morarente.

Forskuddsbetaling

Forskuddsbetaling vil si å betale for en vare eller tjeneste før denne blir levert. Når man inngår en kjøpskontrakt, avtaler man som regel betalingsbetingelsene samtidig. Man kan da avtale at betalingen skal skje før varene eller tjenesten har blitt levert, noe som kalles forskuddsbetaling. Det vil også være en forskuddsbetalt kostnad dersom en vanlig forbruker bestiller noe på nettet, som for eksempel en jakke, og betaler for den der og da, men varen kommer senere i posten. For en virksomhet, kan et eksempel på forskuddsbetaling være en restaurant som inngår en kjøpsavtale med sin leverandør av matvarer til servering i restauranten, der heler eller deler av prisen betales når avtalen inngås, men matvarene leveres senere.

Fortjeneste

Fortjeneste er det man tjener, altså forskjellen mellom de samlede inntektene og de samlede kostnadene. For at man skal få fortjeneste på salg av noe, om det er varer eller tjenester, så er det nødvendig at de samlede inntektene er større enn de samlede kostnadene. I motsatt tilfelle vil man ha negativ fortjeneste og det kalles da underskudd eller tap.

Fortjenestemargin

Fortjenestemargin er et økonomisk forhold som viser hvor mye av hver omsetningskrone som representerer overskudd Fortjenestemarginen viser hvor stor fortjenesten er per omsetningskrone. Det er altså forskjellen mellom det du har solgt for og kostnadene for å produsere de tjenester eller produkter du har solgt. Det kan også bli definert som størrelsen på overskuddet før rentebærende utgifter, noe som betyr at fortjenestemarginen beregnes før skatt. Ved beregning av fortjenestemarginen tas det ikke høyde for hvordan selskapet har finansiert virksomheten, og man ser derfor ikke hvor godt selskapet har lyktes. Fortjenestemarginen er derfor mest nyttig for å måle fortjenesten i et helt marked eller i en analyse av konkurrenter.

Fremmedkapital

Fremmedkapital er den delen av kapitalen i et foretak som er fremskaffet ved lån. Fremmedkapital vil være det samme som en virksomhets gjeld, og er da den kapitalen som virksomheten låner av «fremmede».

 

G

Giro

Giro er en felles standard for å formidle betalingsinformasjon, når det skal betales for en vare eller tjeneste. En giro kan sendes ut når man skal informere om betaling for en vare eller tjeneste som er bestilt eller kjøpt.

Gjeld

Gjeld er penger lånt av andre. Når man har gjeld, har man en forpliktelse til å betale en sum tilbake til kreditor, typisk på innen en bestemt dato. Gjeld er et pengekrav. Gjeld vil være det samme som eiendeler minus egenkapital, og kan defineres som fremmedkapital.

God regnskapsskikk

God regnskapsskikk vil si å bruke prinsippene fra Regnskapsloven sammen med normer og anerkjent regnskapspraksis når det gjelder regnskapsføring. God regnskapsskikk skal brukes ved regnskapsføring og supplerer regnskapsloven når det gjelder forhold som ikke er direkte regulert. God regnskapsskikk må også følge generelle godtatte normer i regnskap, anerkjent regnskapsteorier og anerkjent regnskapspraksis. Det handler altså om å ha en god standard når det gjelder regnskapsføring utenom de konkrete tingene loven faktisk sier.

Goodwill

Innenfor regnskap er goodwill den merverdien en virksomhet kan ha på grunn av for eksempel godt rykte og status. Et kjent varemerke har gjerne større goodwill enn et ukjent selskap. Verdien av selskapets "brand" eller merkevare kan altså kalles goodwill.

 

H

Holdingselskap

Holdingselskap er et selskap som eier andre selskaper. Holdingselskapet produserer som regel ikke noe selv, men eier aksjer eller andre typer kapitalandeler i andre selskaper. Holdingselskap eier altså andre selskaper gjennom ulike former for eierskap. Holdingselskap kan være det som heter investeringsselskap eller morselskap.

Honorar

Honorar er en godtgjørelsesform til utøvere av frie yrker eller næringsvirksomhet. Det vil si at mottaker av honorar ikke er fast ansatt med alminnelige faste lønnsvilkår. Honorar er en betaling til selvstendig næringsdrivende for et utført oppdrag.

Hovedbok

En hovedbok er en liste over alle kontoer i kontoplanen, og hva som er bokført på de ulike kontoene. I hovedboken sorteres transaksjonene systematisk i forhold til den konto de kom inn på. Hver konto vises separat med de eldste begivenhetene først. Hovedbok er et gammelt uttrykk fra da man regnskapsførte i store bøker. Hovedboken brukes om alle kontoene som brukes i regnskap og alle transaksjonene kategoriseres i disse kontoene.

 

I

IBAN-nummer

IBAN-nummer er et kontonummer som brukes for internasjonale betalinger. IBAN er en forkortelse for International Bank Account Number. Et IBAN-nummer fungerer som et internasjonalt kontonummer, og er nødvendig for betaling til og fra utlandet.

IFRS

IFRS står for International Financial Reporting Standard, og gjennom EØS avtalen gjelder IFRS også for norske virksomheter.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler er verdier i selskapet som ikke er fysiske gjenstander man kan ta på, som for eksempel forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. Immaterielle eiendeler handler altså om at det finnes verdier i en bedrift utenom konkrete fysiske ting man kan ta på som bygninger og maskiner. Selv om disse eiendelene ikke er fysiske, har de en verdi og er derfor en viktig del av bedriftens eiendeler.

Inflasjon

Inflasjon oppstår når prisnivået stiger sammenhengende over tid slik at valutaens verdi faller, og måles som regel ved veksten i konsumprisindeksen. Inntekt øker en virksomhets eller en privatpersons pengebeholdning. Inflasjon er en betegnelse på at prisnivået stiger over tid. Det kan også beskrives som et fall i verdien av penger, man får altså mindre varer for samme pengebeløp. Pengenes kjøpekraft er altså svekket.

Inkasso

Inkasso betyr å kreve inn penger fra kunders ubetalte regninger. Inkasso kan foretas av den opprinnelige selgeren, eller et inkassobyrå. Inkasso betyr altså at man innkrever penger fra kunder for de regninger som ikke er betalt. Regler ved inkasso bestemmes av inkassoloven.

Inngående balanse (IB)

En inngående balanse (IB) er en rapport som viser status ved oppstart av nytt regnskapsår, etter at periodens resultater er overført til balansen. Inngående balanse brukes om en oversikt over en virksomhets eiendeler, egenkapital og gjeld ved begynnelsen av en periode, der denne perioden vanligvis er et kalenderår. Sagt med andre ord betyr uttrykket balansen til en virksomhet i begynnelsen av en periode.

Inngående faktura

Når man kjøper varer og/eller tjenester fra en leverandør på kreditt, så vil de sende en faktura. Siden dette kommer inn til selskapet blir den kalt inngående faktura. Selskapet som mottar den inngående fakturaen er forpliktet til å betale det de har kjøpt. Den inngående fakturaen er altså en dokumentasjon på selskapets betalingsforpliktelse og leverandørens tilgodehavende.

Inngående moms

Inngående moms er den momsen som er lagt til i prisen når en virksomhet kjøper varer og tjenester som er avgiftspliktige. Inngående moms kan også kalles inngående mva, inngående merverdiavgift eller kjøpsmoms. Når det da kommer til at man skal betale skatt til staten i momsoppgjøret, så får man da trukket fra den inngående momsen man har betalt. Registrering av inngående moms kan altså føres til fradrag i selve oppgaven som leveres til staten via Altinn, det vil si momsoppgaven.

Inntakskost

Inntakskost er det en vare koster i innkjøp samt frakt og andre direkte innkjøpskostnader som kommer i forbindelse med å få varen frem til kjøpers lager. Inntakskost sier altså noe om hva det har kostet å anskaffe en eller flere varer, der transportkostnader og liknende er inkludert. Det er altså en samlet kostnad av varekjøp og direkte kostnader forbundet med kjøp av varen. Inntakskosten sier noe om verdien av forbrukte varer og tjenester i en gitt periode, som for eksempel verdien av råvarer i løpet av en måned. Inntakskost kan også kalles kostpris.

Inntekt

Inntekt er inntjening av penger, som henger sammen med salg av varer og tjenester, og/eller renter på bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og lignende. Inntekt øker en virksomhets eller en privatpersons pengebeholdning.

Investeringsselskap

Et investeringsselskap er et aksjeselskap som investerer i andre foretaks aksjer og obligasjoner. Et investeringsselskap plasserer innskutte penger i en rekke aksjer, obligasjoner og eiendommer for å skape fremtidig avkastning til aksjonærer og virksomheten.

 

 K

Kapital

Kapital handler om en beholdning av økonomiske goder, som inneholder alt fra bygninger og maskiner, til kontanter og aksjer. Kapital er et litt bredt begrep, som i den private økonomien kan forstås som noe som går inn i formuen man har. I sammenheng med virksomheter handler det om en samlebetegnelse for det som kalles realkapital og finanskapital, og man kan også snakke om begreper som egenkapital og fremmedkapital.

Kassakladd

En kassakladd er et foreløpig daglig regnskap som ikke er bokført, hvor en virksomhet skal registrere alle innbetalinger og utbetalinger. Kassakladd handler om å registrere transaksjoner i et foreløpig regnskap, før de blir endelig bokført.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen forklarer mengden av faktiske kontanter som virksomheten er i besittelse av på et bestemt tidspunkt. Kassebeholdningen består vanligvis av pengene som virksomheten disponerer, samt regningene virksomheten eier. I noen sammenhenger kan det også omfatte virksomhetens likvide midler, det vil si eiendeler som lett kan omgjøres til kontanter. Kortsiktige obligasjoner er et eksempel på dette. Med andre ord er kassebeholdningen de likvide midlene virksomheten har til rådighet for å betale de kortsiktige og uventede kostnadene. Et annet vanlig ord for kassebeholdning er kontantbeholdning.

Kassekreditt

En bedrift og en bank kan inngå en avtale om at banken stiller et maksimumsbeløp til rådighet, som bedriften kan låne av til enhver tid. Denne ordningen kalles kassekreditt.

Kasseoppgjør

Et kasseoppgjør er en avstemming over det registrerte salget man har hatt i løpet av en arbeidsdag. Kasseoppgjøret skal vise beholdningen av kontanter i kassen. Alle virksomheter med kontantsalg er pliktige til å dokumentere deres daglige salg og opptelling av kassebeholdningen som er registrert på kassaapparat, terminal eller liknende system. Når dette gjennomføres, kaller man det et kasseoppgjør. Man kan også bruke begrepet dagsoppgjør istedenfor kasseoppgjør.

KID-nummer

Et KID-nummer (kundeidentifikasjonsnummer) brukes ved betaling av en regning for å kunne identifisere kunden og hvilken faktura som er betalt. Bruk av KID-nummer på fakturaen er en automatisk prosess som gjør det enklere å holde styr på hvilke regninger som er betalt, da dette ellers er manuelt arbeid. KID-innbetalingen blir altså lagret slik at virksomheten får en bedre oversikt over alle innbetalingene, og det er en større trygghet at betalingene kommer riktig fram.

Kjøpsmoms

Kjøpsmoms er den momsen som er lagt til i prisen når man kjøper en vare. Kjøpsmoms er altså den momsen man betaler når man kjøper avgiftspliktige varer eller tjenester. Kjøpsmoms kan også kalles inngående moms. Mange bruker gjerne ordet mva i stedet for moms, som er forkortelse for merverdiavgift.

Kommaseparert fil

En kommaseparert fil lagrer tabelldata i ren tekstform med komma mellom hvert informasjonselement. Begrepet kommaseparert fil kommer fra det engelske uttrykket «comma-separated values», forkortet til CSV. Det er et simpelt tekstformat og brukes i mange sammenhenger når større mengder av data skal flyttes fra én database til en annen, hvor disse ikke er direkte forbundet. Formatet til kommaseparerte filer er velkjent blant datafolk og kan brukes til mye, da det er en meget enkel filtype. Kommaseparerte filer er anvendelig fordi det bryter all data ned til samme format, uansett hvilken skriftstørrelse, forskjellige formateringsforutsetninger og så videre.

Konsern

Et konsern består av et morselskap som har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper slik at de fremstår som en organisatorisk enhet. Et konsern består av et morselskap som leder ett eller flere datterselskaper gjennom såkalt «bestemmende innflytelse», slik at de sammen utgjør en samlet enhet. Det vil si at morselskapet har så mye kontroll over datterselskapet at det i praksis fremstår som eieren.

Kontantbeholdning

Kontantbeholdningen er de likvide midler som en virksomhet har til rådighet til å betale kortsiktige utgifter og uforutsette utgifter. Kontantbeholdningen er med andre ord virksomhetens kontanter og bankinnskudd.

 

Kontantfaktura

En kontantfaktura er et salgsdokument, som på lik linje med en vanlig faktura hører sammen med omsetning av varer og tjenester.

Kontantstrøm

Kontantstrøm er forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger for en virksomhet i en gitt regnskapsperiode. Kontantstrøm er differansen mellom virksomhetens innbetalinger og utbetalinger i en bestemt tidsperiode.

Kontantstrømanalyse

En kontantstrømanalyse er en detaljert oversikt over en virksomhets økonomiske tilstand, som utarbeides for å illustrere hvordan virksomhetens kontantstrøm, også kalt cash flow, har påvirket virksomhetens likviditet. En kontantstrømanalyse skal altså vise hvordan en virksomhets innbetalinger og utbetalinger påvirker beholdningen av penger i bedriften. Som regel utarbeides rapporten på bakgrunn av det siste regnskapsåret. Man kan også bruke betegnelsen kontantstrømoppstilling istedenfor kontantstrømanalyse.

Kontantstrømoppstilling

En kontantstrømoppstilling viser hvilke innbetalinger og utbetalinger som har vært mellom to tidspunkter i regnskapet til en virksomhet. Kontantstrømoppstillingen viser hva slags kapital bedriften har fått og hvordan denne er blitt brukt. Dette hjelper til med å vurdere om selskapet har god likviditet, innfri betalingsforpliktelser eller om det er behov for ekstern finansiering.

Kontering

Kontering vil si å spesifisere hvilken konto i kontoplanen et bilag skal føres på i regnskapet. Kontering handler om hvilke kontoer i kontoplanen som skal benyttes ved bokføring. Kontering kan være informasjon om hva slags type postering bilaget skal knyttes til, eller annen informasjon som prosjektnummer, varetype eller lignende.

Kontonummer

Et kontonummer brukes for å identifisere en bankkonto. Kontonummeret er viktig ved blant annet banktransaksjoner, girobetalinger og lignende. Kontonummeret brukes altså i sammenheng med banktransaksjoner og lignende, og skal identifisere en bankkonto.

Kontoplan

En kontoplan er en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i en virksomhets bokføring, og inneholder ofte anvisninger om hvordan posteringer skal utføres og kontoene avsluttes. Kontoplanen er en meget sentral del av regnskapet, fordi den danner selve grunnmuren for å bokføre og føre regnskap.

Kostnad

En kostnad er en utgift som er periodisert etter når den er forbrukt, og kan også kalles en utgift for en gjeldende periode. Kostnader er altså utgifter som skal bokføres i den perioden de blir brukt.

Kostpris

Kostpris er kostnaden for å få en vare fra en leverandør og inn til eget lager, det vil si kjøpspris pluss eventuelle ekstrakostnader. De kostnadene som inngår i kostpris er pris for varen, frakt, montering, toll, forsikring osv. Eventuelle rabatter trekkes fra. Man kan også bruke ordet anskaffelseskost for kostpris.

Kredit

Kredit er et begrep innenfor regnskapsføring som betyr å postere på høyresiden av en konto. Kredit betyr altså å bokføre på høyresiden av en konto. Etter prinsippet om tosidig bokføring skal hver postering på kredit også føres på debet av en annen konto, det vil si venstresiden av en konto. På denne måten oppnås det balanse og summen av kredit og debet blir null.

Kreditere

Å kreditere vil si å bokføre på den negative siden av en balansekonto eller den negative siden av en resultatkonto. Å kreditere vil altså si å postere et beløp på den negative siden av en balansekonto eller resultatkonto. Motposteringen til kreditering kalles å debitere. Den negative siden kan også kalles kreditsiden av en konto.

Kreditert faktura

En kreditert faktura er en regning som av ulike årsaker har vært feil og har derfor blitt reversert, den er altså "nullet" ut. En kreditert faktura er rett og slett en faktura som ikke gjelder lenger - som har blitt nullet ut. For at det skal være en kreditert faktura må det foreligge en kreditnota som krediterer beløpet på fakturaen.

Kreditnota

Kreditnota opprettes når en faktura som allerede er bokført må delvis eller helt reverseres. Kreditnotaen vil være å oppheve hele eller deler av en faktura. Dersom kunden allerede har betalt fakturaen, så vil kreditnotaen være et dokument på at kunden har et beløp til gode. Kreditnotaen kan utbetales som et tilgodebevis, kontant eller rett inn på kundens bankkonto. Hvis ikke kjøper har betalt, overføres ingen penger til kjøper.

Kreditor

En kreditor er en som har krav på en ytelse - som regel et pengebeløp - enten ved å ha lånt ut penger eller ved å ha levert en vare eller tjeneste.

Kunde

En kunde er en som kjøper varer eller tjenester av en selger, og kan være en privatperson eller en bedrift. En kunde er altså hun eller han som kjøper noe, i form av varer eller tjenester, fra den som selger disse varene og tjenestene. Kunder kan være privatpersoner eller bedrifter.

Kundefordringer

Kundefordringer er virksomhetens pengekrav i forbindelse med salg av varer og tjenester, det vil si det som kunden skylder deg. Når det sendes ut en faktura fra virksomheten på et salg eller en tjeneste til en kunde, har virksomheten penger til gode. Dette tilgodebeløpet kalles kundefordringer.

Kundeliste

Kundeliste er en oversikt med informasjon om alle kundene til en virksomhet, som gjør det lettere å holde orden på kundene. Kundeliste er altså en systematisk oversikt over alle virksomhetens kunder.

 

L

Lagerstyring

Lagerstyring er en logistikkfunksjon som fokuserer på å organisere og administrere en virksomhets varelager. Lagerstyring vil altså si administrasjon, organisasjon og styring av virksomhetens varelager slik at man kan følge hvert produkt fra innkjøp til salg og ha full oversikt over varelageret i virksomheten. Forbedret oversikt over varelageret fører til at man enkelt kan se om det er på tide å bestille noen nye varer, hvilke varer som selger best og så videre.

Leverandør

En leverandør er en bedrift som leverer et produkt eller en tjeneste til en annen bedrift. En leverandør leverer altså produkter og tjenester til en annen virksomhet. Produktene kan både bli brukt i virksomheten til produksjon, til videresalg eller til alminnelig bruk. Tjenester kan være for eksempel IT-løsninger eller en rengjøringstjeneste.

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld er gjeld som en bedrift har hos en leverandør som de kjøper varer og tjenester av, og inngår som en egen post under kortsiktig gjeld i balansen. Virksomheter kjøper varer og tjenester av sine leverandører. Det er ikke alltid at utgiftene for det bedriftene kjøper betales med en gang. Hvis det ikke betales umiddelbart, vil man altså sitte med gjeld hos leverandøren, kalt leverandørgjeld.

Leverandørkreditt

En leverandørkreditt er en avtale mellom kjøper og selger om senere betaling av varer og tjenester som er levert. Leverandørkreditt kan også forstås som et kortsiktig lån, fordi kundens betalingsplikt utsettes. Dette ansees som en finansiell ulempe for leverandøren, da det er leverandøren som finansierer kredittperioden. Som et utgangspunkt vil leverandøren derfor ta seg betalt for den usikkerheten som er forbundet med fremtidig betaling. Muligheten for leverandørkreditt gjør også at kunden til enhver tid har mulighet til å bestille det som trengs nå og betale for det etter hvert som det blir penger tilgjengelig. Leverandøren sikrer seg samtidig en jevn flyt av inntekter.

Leverandørliste

Leverandørliste er en oversikt med informasjon om alle leverandørene til en virksomhet, som gjør det lettere å holde oversikten over sine leverandører i forbindelse med den generelle bokføring og fakturering.

Likvide midler

Likvide midler er de eiendelene som lett og hurtig kan omsettes, slik at de kan brukes her og nå til å foreta et kontant kjøp. Kontanter er av naturlige årsaker det mest likvide middelet en virksomhet kan ha. Andre eksempler på likvide midler er bankinnskudd og børsnoterte aksjer og obligasjoner. Felles for disse er at de ikke er bundet opp i noe langsiktig som for eksempel et anleggsmiddel, og at de derfor enkelt kan omdannes til kontante penger.

Likviditet

Likviditet beskriver virksomhetens betalingsevne og kjøpekraft. Bra likviditet vil si at virksomheten er god til å innfri betalingsforpliktelsene sine.

Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale løpende utgifter. Likviditetsbudsjettet brukes som hjelp til å finne ut hvor mye penger man har til enhver periode i fremtiden, i forhold til hvilke forpliktelser man har overfor betaling av regninger og så videre. Det er altså et budsjett over hvor mye likvide midler man skal ha tilgjengelig i en fremtidig periode. På denne måten er likviditetsbudsjett liknende, men ikke det samme som en kontantstrømoppstilling. Grunnen til dette er at sistnevnte er en oppstilling over innbetalinger og utbetalinger som har vært i en tidligere periode, mens likviditetsbudsjettet omhandler pengestrømmen i en fremtidig periode.

Lønn

Lønn er den betaling en medarbeider får for å jobbe. Lønn utbetales vanligvis hver måned og består som regel av en grunnlønn pluss eventuelle tillegg. Lønnskostnader er altså det en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats. Man kan også bruke begrepet personalkostnad istedenfor lønnskostnad. Lønn er det som en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats.

Lønnskostnad

Lønnskostnader er virksomhetens utgifter til de ansatte, og kan være både direkte og indirekte. Lønnskostnader er altså det en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats. Man kan også bruke begrepet personalkostnad istedenfor lønnskostnad.

Lønnsprogram

Et nettbasert lønnsprogram er designet for å automatisere lønnsprosessene for både ansatte og lønnsansvarlige i et selskap. I tillegg sørger det for økt datasikkerhet og automatisert innrapportering til myndighetene. Arbeidsgiver må til enhver tid være er oppdatert på satser, lover og regler samt sikker på at alt foregår etter gjeldende lover og regler. Alle frister må overholdes – både ovenfor myndigheter og ansatte. I tillegg blir kravene til sikker oppbevaring av data stadig viktigere.

 

M

Matching-prinsippet

Matching-prinsippet innebærer at inntekter og utgifter som hører sammen, bokføres i samme tidsperiode. Matching-prinsippet er et av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Matching-prinsippet er det samme som det som kalles sammenstillingsprinsippet.

Merverdiavgiftsregisteret

For at en næringsdrivende eller virksomhet skal kunne beregne mva på sine salg, må de være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse må faktisk søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Det er ikke lov å fakturere med mva før virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det er altså de virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret som kan legge til mva i salg av sine merverdiavgiftspliktige varer og tjenester.

Moms

Moms er en avgift som betales til staten ved salg av alle varer og tjenester som inngår i ledd i prosesser som gir en vare merverdi. Grunnlaget for moms som avgift er den merverdien som blir tilført varen eller tjenesten på hvert ledd i en produksjonsprosess eller en distribusjonsprosess. Moms kalles også gjerne mva som er forkortelse for merverdiavgift.

Momsoppgjør

I et momsoppgjør skal en virksomhet rapportere og betale inn forskjellen mellom utgående og inngående moms. I et momsoppgjør vises det hvor mye moms som skal betales inn til staten eller tilbakebetales til den næringsdrivende som er avgiftspliktig i den bestemte perioden. I momsoppgjøret skal man avslutningsvis sende inn en mva-oppgave til Altinn. Et annet ord for moms er merverdiavgift, og man kan da også bruke ordet merverdiavgiftsoppgjør i stedet for momsoppgjør.

Momsregnskap

Momsregnskapet er et regnskap over hvor mye moms som skal betales inn til staten når momsen skal gjøres opp etter et regnskapsår.ift. Resultatet fra et momsregnskap vil være hvor mye moms som en merverdiavgiftsregistrert virksomhet skal betale inn til staten for et regnskapsår, eventuelt hvor mye de skal få tilbake.

Morarente

Morarente er renter som påløper når betalingsfristen ikke er overholdt, som for eksempel ved for sent betalte fakturaer. Reglene om betaling av morarenter er fastsatt i Morarenteloven (eller Forsinkelsesloven) av 1976. Morarenten beregnes ut ifra styringsrenten som fastsettes av Norges Bank hver 1. januar og 1. juli. Morarenten er minst 7 prosent høyere enn styringsrenten. Hvis du vil regne ut en morarente, henviser vi til en rentekalkulator på Regjeringens nettsider. Dersom betalingsfrist ikke er fastsatt på forhånd (typisk er betalingsdato oppført på fakturaen), skal det sendes et betalingskrav, og morarentene begynner å løpe minst 30 dager etter avsendelsestidspunkt. Mer informasjon om reglene for morarente er gitt i forsinkelsesrenteloven på Lovdatas nettsider.

Morselskap

Et morselskap er et selskap som har bestemmende innflytelse over et eller flere andre selskap, som gjerne kalles datterselskap. Morselskapet eier flertallet av aksjene i datterselskapet, det vil si mer enn 50 % av aksjene. Da får morselskapet det som kalles aksjemajoritet i datterselskapet. Morselskapet kan eie aksjene direkte selv, eller indirekte gjennom andre datterselskaper. Når morselskapet har aksjemajoritet i datterselskap(er), betyr dette at de får det som kalles bestemmende eller kontrollerende innflytelse over datterselskapet.

MVA

Merverdiavgift skal være inkludert i prisen ved salg av alle typer varer og tjenester.

Mva-oppgave

En mva-oppgave er en rapport over hvor mye skyldig merverdiavgift som må betales inn til staten eller eventuelt tilbakebetales avgiftspliktige. Alle virksomheter som er merverdiavgiftsregistrert og som dermed er ansett som pliktige til å betale merverdiavgift, må sende inn en mva-oppgave til staten. Man kan også bruke begrepene momsoppgave eller merverdiavgiftsoppgave istedenfor mva-oppgave. Det er altså differansen mellom inngående moms og utgående moms som bestemmer hvilket beløp som skal betales til staten, eller eventuelt tilbakebetales til virksomheten.

Mva-oppgjør

Et merverdiavgiftsoppgjør er prosessen hvor en virksomhet regner ut forskjellen mellom utgående moms og inngående moms, slik at det er dokumentert hvor mye merverdiavgift som skal betales inn til staten eller eventuelt tilbakeføres til virksomheten. Formålet med et merverdiavgiftsoppgjør er altså å beregne hvor mye mva som skal betales inn til staten eller hvor mye virksomheten eventuelt har fradragsberettiget. I merverdiavgiftsoppgjøret skal man avslutningsvis sende inn en mva-oppgave til Altinn. Man kan også bruke begrepet momsoppgjør istedenfor merverdiavgiftsoppgjør.

Mva-registrering

Mva-registrering må gjennomføres for at en virksomhet skal kunne inkludere mva i salgsprisen på sine varer og tjenester. En virksomhet kan altså ikke ta betalt for mva før de har gjennomført en mva-registrering. Siden mva står for merverdiavgift, kan man også bruke uttrykket merverdiavgiftsregistrering.

Mva-regnskap

Et mva-regnskap er en oversikt som viser hvor mye skyldig merverdiavgift som må betales inn til staten eller eventuelt tilbakebetales avgiftspliktige. Alle virksomheter som er merverdiavgiftsregistrert og som dermed er ansett som pliktige til å betale mva, må sende inn et mva-regnskap til staten. Man kan også bruke begrepene momsoppgave eller mva-oppgave istedenfor mva-regnskap.

Mva-termin

En mva-termin er fristen en mervediavgiftspliktig virksomhet har til å levere inn mva-oppgaven, og ved en mva-termin skal man innbetale eventuell skyldig merverdiavgift. Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter må overholde Skatteetatens frister for levering av mva-oppgaven, som er oversikten over hvor mye virksomheten skal betale eller få tilbakebetalt i mva. Det er altså forskjellen mellom kjøpsmoms og salgsmoms som bestemmer dette.

 

 N

Nedskrivning

Nedskrivning vil si at eiendeler, goodwill eller anleggsmidler uforutsett taper sin verdi, og den bokførte verdien må derfor justeres ned. Med andre ord betyr nedskrivning en bokføringsmessig nedvurdering av eiendeler, goodwill eller anleggsmidler. Nedskrivning vil da si at noen av virksomhetens eiendeler taper verdi, og da er den bokførte verdier urealistisk høy. For at regnskapet skal være oppdatert og korrekt, må man derfor nedskrive verdien.

Netto

Netto er et beløp eller en annen sum etter fradrag.

Norsk Regnskapsstandard (NRS)

Norsk regnskapsstandard er en samling av anbefalinger og regnskapsveiledninger som skal sette rammene for det som kalles god regnskapsskikk. Alle bedrifter som fører et regnskap er ifølge regnskapsloven pliktig til å føre det i samsvar med god regnskapsskikk. Derfor er det utgitt en samling av anbefalinger og regnskapsregler som kalles norsk regnskapsstandard, slik at bedriftene kan få svar på regnskapsmessige spørsmål som ikke er utdypet i regnskapsloven.

Norsk Standard (NS)

Norsk Standard (NS) er regler og bestemmelser for et produkt, en tjeneste eller en arbeidsprosess i ulike industrier og områder i samfunnet. Norsk Standard er altså standardbestemmelser som omhandler deler av en industri og hva som kan være anbefalt for disse i ulike deler av driften.

Noteopplysninger

Noteopplysninger er tilleggsinformasjon til årsregnskapet, som skal kommentere årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet. Noteopplysningene i årsregnskapet skal gi informasjon og redegjøre for hvordan beløpene er fremkommet, hvilken vurdering som er brukt til å fastsette verdier og så videre.

Nullpunktsomsetning

Nullpunktsomsetning er den omsetningen som dekker utgiftene, det vil si den produksjonen som inntektene og kostnadene er like. Nullpunktsomsetning er det produksjonsvolumet der bedriften verken går i overskudd eller underskudd, som vil si at omsetningen er 0. Nullpunktsomsetning kan enten regnes ut i kroner eller i enheter. Man kan også bruke uttrykkene break-even eller dekningspunkt til samme formål.

Næringsoppgave

En næringsoppgave er et oppgjør for en virksomhet som alle næringsdrivende plikter å sende inn som et vedlegg sammen med skattemeldingen eller selskapsoppgaven. Samtlige personer som driver næringsvirksomhet er pliktige til å sende inn virksomhetens næringsoppgave sammen med skattemeldingen. Næringsoppgaven skal vise en oversikt over virksomhetens hovedposter i resultat- og balanseregnskapet. Det vil si at oppgaven skal resultere i et overskudd eller underskudd for virksomheten, som skal føres inn i skattemeldingen.

Nøkkeltall

Nøkkeltall er en økonomisk indikator som gir et hurtig overblikk over en virksomhet eller organisasjons regnskap. Nøkkeltallene kan beregnes ut fra resultatregnskapet, eller ut fra balansen. Når man bruker nøkkeltall for å analysere en virksomhet, er det viktig å ta hensyn til hvilken bransje virksomheten er i, og hvilken type selskapsform den er. Tallene brukes også ofte når man vil sammenligne selskaper og organisasjoner med deres konkurrerende virksomheter.

 

O

Obligasjon

En obligasjon er et verdipapir som gir en låntaker mulighet for å skaffe kapital. Eieren av en obligasjon er långiver, mens utstederen er låntaker. En obligasjon blir typisk utstedt av staten (statsobligasjon), men det kan også skje at selskaper utsteder slike verdipapirer (kredittobligasjon). Når man kjøper en obligasjon, låner man ut penger til staten eller eventuelt selskapet, som man etter hvert skal få tilbakebetalt med renter. Utstederen av obligasjonen forplikter seg ved utstedelsen til å betale flere beløp til eieren av obligasjonen, på den samme måten man betaler avdrag på lån.

Omløpsmidler

Omløpsmidler er en virksomhets kortsiktige eiendeler som varelager, betalingsmidler og verdipapirer. Omløpsmidler er altså del av en virksomhets eiendeler.

Omsetning

Omsetning er alle samlede inntekter til en virksomhet innenfor en gitt periode. Omsetningen består av alle inntektene som virksomheten har hatt i løpet av en periodiserttidsramme. Som regel innebærer dette inntjening fra fakturerte varer og tjenester, kontantsalg og andre inntekter. Man kan også bruke begrepet salgsinntekter istedenfor omsetning.

Omsetningsoppgave

En omsetningsoppgave er en oversikt ove hvor mye skyldig merverdiavgit som må betales inn til staten eller eventuelt tilbakebetales avgiftspliktige. Omsetningsoppgave kan også blant annet kalles momsoppgave. Alle bedrifter som er merverdiavgiftsregistrert og som dermed er pliktige til å betale merverdiavgift, må sende inn en omsetningsoppgave til staten. Man kan også bruke andre betegnelser istedenfor omsetningsoppgave, som mva-oppgave, momsoppgave eller merverdiavgiftsoppgave.

One Stop Moms

One Stop Moms (Mini One Stop Shop) er en ny momsregel som gjelder fra 1. januar 2015 ved salg av radio- og TV-tjenester, telekommunikasjonstjenester og elektroniske tjenester til private innenfor EU. Den nye EU-regelen om One Stop Moms gjelder ved salg av radio- og TV-tjenester, teletjenester og elektroniske tjenester. Som forhandler skal du være oppmerksom på reglene dersom du selger til en privatperson som bor i et annet land enn Norge og som ligger innenfor EU.

Opptjeningsprinsippet

Opptjeningsprinsippet er prinsippet om at inntekt skal resultatføres når varen eller tjenesten er levert, det vil si når inntekten er opptjent. Opptjeningsprinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Prinsippet sier altså at inntekt skal resultatføres når inntekten er opptjent. I praksis betyr dette at inntekten føres i resultatregnskapet når varen eller tjenesten ansees som levert, selv om det ikke betales kontant med en gang.

Ordre

En ordre er en bekreftelse til kunden etter at kunden har gitt en formodning om hva han/hun ønsker å kjøpe, for eksempel etter å ha sendt ut et tilbud. En ordre kan altså sies å være en bekreftelse på det en kunde har bestilt.

Organisasjonsform

Organisasjonsform er virksomhetens formelle selskapsform og gir retningslinjer overfor blant annet ansvarsforhold, skatt, revisjonsplikt og lignende. Organisasjonsform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter som er gjeldende. Organisasjonsformen bestemmes ved oppstart av en ny virksomhet og er regulert av Foretaksregisterloven. Man kan også bruke begrepene selskapsform eller foretaksform istedenfor organisasjonsform.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret består av 9 siffer og identifiserer virksomhetene, på samme måte som enhver norsk statsborger har et fødselsnummer som kan identifisere dem.

Outsourcing

Outsourcing betyr at en virksomhet lar eksterne leverandører ta over arbeidsoppgaver som virksomheten tidligere har stått for. Outsourcing kalles også for utkontraktering, tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting. I teorien kan alle oppgaver outsources, men det vanligste er å outsource produksjonsoppgaver slik at virksomheten kan fokusere på andre oppgaver.

Overskudd

Overskudd blir definert som forskjellen mellom en virksomhets totale inntekter og de kostnadene de har hatt i løpet av et regnskapsår, der inntektene har vært størst. Det er altså overskudd i en virksomhet når det er positiv forskjell mellom omsetning og omkostninger. Snakker vi derimot om en negativ forskjell mellom omsetning og omkostninger, er det underskudd i virksomheten. En virksomhets overskudd blir beregnet periodevis, som en del av resultatregnskapet i årsregnskapet.

 

P

Pakkseddel

Pakkseddel er et dokument som er vedlagt en vareforsendelse, og inneholder opplysninger om leverandør, mottaker og leveringsdato, samt spesifikasjon av varens betegnelse, antall, eventuelt vekt og pris. Pakkseddel sendes sammen med et vareparti, og inneholder informasjon om det som sendes. Man kan også bruke uttrykket fraktbrev istedenfor pakkseddel.

Passiva

Aktiva og passiva utgjør en virksomhets balanse. Passiva er den delen av balansen som utgjør egenkapital og gjeld. Passiva er en av de to delene i balansen, som er en oversikt over en virksomhets økonomiske situasjon. Den andre delen av balansen kalles aktiva. Passiva ble mer brukt før, men er ikke like mye brukt lenger. Passiva kan deles opp i egenkapital og gjeld.

Periodisere

Å periodisere vil si å bokføre kostnader og inntekter i den regnskapsmessige perioden de tilhører. Periodisering innebærer at man plasserer de kostnadene og inntektene man har i den riktige perioden der de gjelder.

Personalkostnad

Personalkostnader er de kostnadene en bedrift må betale for å ha ansatte, som lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Personalkostnader kan sies å være en samlebetegnelse på alle de kostnader en virksomhet må ut med i forbindelse med de ansatte virksomheten har. Personalkostnader kan deles opp i direkte og indirekte personalkostnader.

Postering

En postering er enhver føring av bilag man gjør i et regnskap, som enten vil være i debet eller i kredit. Postering handler om at enhver transaksjon skal føres i et regnskap, og denne føringen kalles postering.

Priselastisitet

Priselastisitet er et begrep på en matematisk utregning som brukes til å finne sammenhengen mellom prisen og etterspørselen på et spesifikt produkt. Priselastisitet brukes dermed til å finne den riktige prisen på en vare eller tjeneste. Det vil si at man kan se i hvor høy grad en endring i prisen forårsaker en endring i etterspørselen. Priselastisitet tilhører det man kan kalle etterspørselbasert prisfastsettelse.

Profitt

Profitt er det beløpet som er igjen etter at de samlede kostnadene er trukket fra de samlede inntektene. Profitt er det beløpet som er igjen etter at de samlede kostnadene er trukket fra de samlede inntektene. De samlede inntektene skal altså som en hovedregel være større enn de samlede kostnadene for at man skal kunne snakke om profitt. Negativ profitt kalles underskudd eller tap.

Proformafaktura

En proformafaktura blir brukt til å vise verdiene av varene i forbindelse med en leveranse.

Prosjektstyring

Prosjektstyring er et verktøy for å håndtere hvordan prosjektet skal gjennomføres i forhold til tid, penger og andre ressurser. En virksomhet kan ha mange ulike prosjekter på en gang. Prosjektstyring handler da om å håndtere de ulike prosjektene slik at man får det beste utfallet ut ifra de ressursene man har tilgjengelig.

Provisjon

Provisjon er en variabel betaling som baseres på den ansattes prestasjoner.

Purregebyr

Purregebyr er et ekstra gebyr som kan pålegges dersom man sender ut purring eller inkassovarsel fordi en kunde ikke har betalt sin regning. Hvis en kunde ikke har betalt en regning, kan man sende ut en purring med purregebyr 14 dager etter regningens opprinnelige forfall. Dette er for å minne kunden på at de ikke har betalt, og purregebyret kan innkreves som godtgjørelse for at selger må vente på pengene han/hun skal få.

Purring

En purring en betalingspåminnelse som sendes ut til en kunde hvis han/hun ikke betaler en utsendt regning innen betalingsfristen. Alle regninger skal ha en forfallsdato, det vil si at kunden må betale fakturaen innen denne fristen. På grunn av at man bruker purring for å minne kunden på en manglende innbetaling, kan purring også kalles betalingspåminnelse.

 

R

Realkapital

Realkapital er fysisk kapital som er mindre omsettelig. Fysisk kapital vil si konkrete ting som maskiner, bygninger og så videre. Realkapital er altså de fysiske tingene som er del av den totale kapitalen i en virksomhet.

Registrert revisor

En registrert revisor er en beskyttet tittel for en utdannet revisor. En registrert revisor er skikket til å ta på seg revisjonsoppdrag for alle bedrifter som ikke er børsnoterte. En registrert revisor er altså en revisor som tilfredsstiller kravene til utdanning og erfaring som kreves for å få den beskyttede tittelen.

Regning

En regning er et dokument som spesifiserer betaling for kunden i forbindelse med et salg. En regning er et dokument som spesifiser og krever betaling for de varer eller tjenester som er levert fra en virksomhet til en kunde. Regningen inneholder informasjon om antall varer, pris på hver vare og total pris, betalingsbetingelser og så videre. Regning kan også kalles faktura.

Regnskap

Regnskap er en systematisk registrering over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til en virksomhet. Alle som driver næringsvirksomhet er pålagt regnskapsplikt bestemt av norske lover og forskrifter. Grunnen er at tall fra regnskapet skal sendes inn til myndighetene innen fastsatte frister slik at man har et underlag for beregning av skatter og avgifter.

Regnskapsbyrå

Et regnskapsbyrå er et firma som leverer regnskapstjenester til andre firmaer. Det kan omfatte alt fra å registrere fakturaer, betalinger og andre bilag, til å hjelpe til med årsoppgjøret. Virksomheter kan bruke regnskapsbyrå for regnskapstjenester som de ikke kan eller vil bruke ressurser på å gjøre selv.

Regnskapskontroll

Regnskapskontroll handler om at et regnskap skal systematisk gjennomgås av en uavhengig revisor som er registrert eller statsautorisert. Regnskapskontroll er en revisors objektive vurdering av hvordan en virksomhet har gjennomført deres eget regnskap.

Regnskapsloven

Regnskapsloven informerer om grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, setter regler for utarbeidelse av årsregnskap, samt oppstillingsplaner for resultatregnskap, balansen og kontantstrømoppstilling. Regnskapsloven regulerer hvordan norske bedrifter skal føre regnskap.

Regnskapsprinsipper

Ifølge regnskapsloven skal årsregnskapet utarbeides i samsvar med fem grunnleggende prinsipper, som kalles regnskapsprinsippene. De fem regnskapsprinsippene skal etter regnskapsloven sørge for at årsregnskapet blir utarbeidet på best mulig måte.

Regnskapsprogram

Et regnskapsprogram er et system til bruk på en datamaskin, som gjør arbeidet med bokføringen lettere. Man arbeider typisk online og betaler et løpende abonnement. Regnskapsprogrammer forenkler arbeidet med en virksomhets bokføring gjennom en online brukerflate med mange funksjonaliteter. Regnskapsprogrammer brukes ofte av små og mellomstore virksomheter, da de ikke alltid har bruk for å ansette en revisor eller regnskapsfører som normalt koster noe mer enn et abonnement til et regnskapsprogram. Større bedrifter benytter seg også av regnskapsprogrammer som er spesielt utviklet til bedriftens behov.

Regnskapsår

Som hovedregel er et regnskapsår et kalenderår. I noen tilfeller kan Finansdepartementet gjøre unntak fra denne regelen. I all hovedsak vil et regnskapsår være et kalenderår, altså fra 1. januar til 31. desember.

Reiseutgifter

Reiseutgifter vil si utgifter ved tjenestereiser som ikke er av fast karakter, og reisen må være godkjent av arbeidsgiver. Reiseutgifter er altså utgifter relatert til en reise som arbeidstaker utfører i forbindelse med jobben. Arbeidsgiver må også godkjenne reisen som oppdraget skjer i forbindelse med.

Remittering

Remittering vil si at bedrifter betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et venteregister i banken. I praksis betyr det at du kan eksportere en liste med fakturaer som skal betales fra regnskapsprogrammet til banken.

Rente

Rente er kostnaden for å låne penger, det vil si det ekstra en låntaker må betale til långiver for å få låne pengene. Når man låner penger fra for eksempel banken, så må man betale renter til banken for å ha pengene til sin disposisjon. På samme måte må banken betale renter til deg hvis du setter penger inn i banken, da banken «låner» pengene dine.

Reskontro

Reskontro er altså underkontoer som viser oversikten over krav og transaksjoner i forhold til virksomhetens kunder eller leverandører.

Reskontroavstemming

Reskontroavstemming vil si å analysere et kontoutdrag fra en leverandør i forhold til sitt eget regnskap, både at man har med alle fakturaer fra leverandøren, og om alle betalinger er gjort riktig. Reskontroavstemming er viktig for å se at alle betalinger i henhold til leverandørene er gjort riktig, og se at leverandørens kontoutdrag stemmer med virksomhetens eget.

Resultatregnskap

Resultatregnskapet gir oversikt over en virksomhets inntekter og kostnader i et regnskapsår, som viser virksomhetens årsresultat, og er en del av årsregnskapet. Resultatregnskapet viser de totale inntektene og utgiftene i en virksomhet i løpet av et år. Resultatregnskapet sier dermed om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan resultatregnskapet skal utarbeides.

Revisjon

Revisjon er regnskapskontroll, det vil si gjennomgåing og godkjenning av de økonomiske forholdene i en virksomhet. Revisjon er altså en metode som skal undersøke om årsregnskapet og lignende til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler.

Revisjonspliktige

Å være revisjonspliktig vil si, ifølge revisorloven, at et selskap er pliktet til å påse at årsregnskapet revideres av en statsautoristert eller registrert revisor. Revisjonspliktige selskaper må altså få en ekstern revisor til å gå igjennom årsregnskapet deres. Hovedregelen er at de som er regnskapspliktige, også er revisjonspliktige.

Revisor

En revisor er en person som praktiserer revisjon, også kalt regnskapskontroll. Revisoren skal undersøke og godkjenne de økonomiske forholdene i en virksomhet.

Råbalanse

En råbalanse er en opplisting av alle kontoene med bokført beløp i regnskapet. Råbalansen oppstilles ved slutten av en bokføringsperiode, og brukes for å få en effektiv og rask oversikt. Råbalansen viser deg summen av alle posteringer som er bokført på en konto, og er en statusrapport over de enkelte kontoenes saldo. Man kan også bruke begrepet saldobalanse istedenfor råbalanse.

 

S

SAF-T

SAF-T står for Standard Audit File-Tax. SAF-T er et format for regnskapsdata utviklet i felleskap av Skatteetaten, bransjeorganisasjoner og systemleverandører.  I forbindelse med bokettersyn skal alle bokføringspliktige (som har bokførte opplysninger tilgjengelig elektronisk) kunne sende inn en gjengivelse av regnskapsdata i en fil (XML eller XSD) som bruker SAF-T-formatet. 

Saldobalanse

Saldobalansen er en opplisting av alle kontoer i regnskapet som det er bokført et beløp på, som gir en rask og effektiv oversikt i slutten av en bokføringsperiode. Saldobalansen viser en oversikt over alle kontoene i regnskapet og hva som er bokført på disse kontoene. På denne måten får man en forenklet og rask oversikt over regnskapet. Man får nemlig ikke sett hver eneste transaksjon i detalj, så saldobalansen er mer oversiktlig. Man kan også bruke begrepet råbalanse i stedet for saldobalanse.

Salgsdokument

Et salgsdokument er den delen av et forretningsdokument som hører sammen med omsetning av varer og tjenester, som for eksempel en faktura. Salgsdokumenter er altså knyttet til salg av varer og tjenester. Noen eksempler på salgsdokumenter er fakturaer, regninger, kvitteringer fra selger og sluttsedler.

Salgsmoms

Salgsmoms er den moms som er inkludert i salgsprisen når man selger varer og tjenester som er avgiftspliktige, og som kjøper dermed betaler. Salgsmoms betales altså når man kjøper en vare eller tjeneste, så lenge det er en vare eller tjeneste som inneholder moms. Det er selgeren som mottar salgsmomsen. Moms kalles også gjerne mva, som er forkortelse for merverdiavgift. Den generelle momssatsen er 25 %, men noen varer og tjenester har lavere momssats. For næringsmidler er satsen 15 %, og for persontransport er den 8 %.

Sammenstillingsprinsippet

Sammenstillingsprinsippet tilsier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Ved periodisering av kostnader sier sammenstillingsprinsippet at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Selskapsform

Selskapsform setter retningslinjer for hvordan en virksomhet er organisert, og har betydning for selskapets ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter. Valg av selskapsform i oppstarten av en bedrift vil være en avveining mellom risiko og inntjeningsmulighet. Det er nemlig ingen selskapsform som kan sies å være den beste eller mest korrekte, da det er en vurderingssak. Selskapsformen sier noe om hvordan virksomheten er organisert, og hvilke bestemmelser overfor gjeld, forpliktelser og liknende som gjelder. Man kan også bruke ordene foretaksform eller organisasjonsform i stedet for selskapsform.

Skatt

Skatt kan defineres som ytelse fra det private til det offentlige. Skattene har som hovedformål å finansiere offentlig forbruk og investeringer. Alle privatpersoner betaler skatt til staten. Dette kan være gjennom skatt på lønnsinntekt, eller moms man betaler for mat i butikken eller klær til familien.

Skattemelding (Selvangivelse)

En skattemelding er et årlig skjema som hver enkelt innbygger får fra Skatteetaten, og som inneholder opplysninger om personlig inntekt, fradrag, gjeld og formue i forrige år. Skattemeldingen er et forhåndsutfylt dokument om den enkelte innbyggers personlige økonomi, slik at alle kan kontrollere og eventuelt korrigere opplysningene som gjelder for det forrige inntektsåret.

Skrapverdi

Skrapverdi er den restverdien som en maskin, bygning eller lignende har på slutten av levetiden. Skrapverdi er altså den prisen en virksomhet verdsetter et anleggsmiddel eller lignende for, når denne eiendelen ikke lenger skal brukes av virksomheten, for eksempel på grunn av slitasje eller teknologisk utvikling. Man kan også bruke begrepene utrangeringsverdi eller sluttverdi istedenfor skrapverdi.

Soliditet

Soliditet er et nøkkeltall som viser hvor stor andel av et selskaps eiendeler er finansiert av egenkapital, og viser dermed hvor godt en virksomhet tåler tap.

Standardregnskap

Standardregnskap er en type regnskap der de ulike kostnadene fordeles på de spesifikke avdelingene de tilhører i en virksomhet. I et standardregnskap fordeles alle kostnader på kostnadsstedene i virksomheten. I et slikt regnskap bokfører man altså inntekter og utgifter i den avdelingen de hører til. Standardregnskap kan også kalles avdelingsregnskap.

Statsautorisert revisor

En statsautorisert revisor har en mastergrad i regnskap og revisjon, samt tre års praksis, og har mulighet til å ta på seg alle typer revisjonsoppdrag i alle typer selskaper. En statsautorisert revisor kan ta på seg alle typer revisjonsoppdrag for alle selskapsformer, selv for børsnoterte selskaper.

Stiftelse

En stiftelse opprettes når en formuesverdi skal brukes til et spesifikt formål som kan være av humanitær, sosial, økonomisk eller ideell art. En stiftelse er en type selskapsform som opprettes ved at en mengde penger skulle brukes til et bestemt formål. Ofte dukker disse pengene opp ved gave eller testament. En stiftelse kan forstås som en formuesverdi.

Strekkode

Strekkode er et elektronisk lesbart merkesystem som brukes til vareidentifikasjon. Ulik tykkelse av vertikale streker representerer tall og bokstaver som kan leses. En strekkode er en kode av bokstaver og tall som identifiserer et objekt og kan leses av en scanner.

Styre

En stiftelse opprettes når en formuesverdi skal brukes til et spesifikt formål som kan være av humanitær, sosial, økonomisk eller ideell art. Et styre fungerer altså som det øverste ledelsesorganet i et selskap. For eksempel kan styret utforme strategier, kontrollere administrasjonens innsats og lignende oppgaver, som er forbundet med de største beslutningene i selskapet.

SWIFT-kode

En SWIFT-kode er en unik kode som brukes for å identifisere en bank. SWIFT står for Society of Worldwide Interbanking Financial Telecommunications og er en viktig opplysning ved utenlandsbetaling. En SWIFT-kode identifiserer altså en bank på tvers av nasjoner. Man kan også bruke begrepet BIC-kode (Bank Identifier Code) istedenfor SWIFT-kode.

 

T

Tap på fordring

Tap på fordring er hvor mye av kundefordringene som må ansees som tapt for virksomheten. Tap på fordring må regnskapsføres ettersom kundefordringene, det vil si det som kundene skylder virksomheten for å ha kjøpt et produkt eller en tjeneste, skal vurderes til det laveste av virkelig verdi og anskaffelseskost. Et eksempel på tap på fordring er en kunde som har gått konkurs og som derfor ikke er i stand til å betale hele eller deler av beløpet.

Termin

En termin er et fastsatt tidspunkt, og i regnskapsmessig sammenheng er en mva-termin den fristen en mervediavgiftspliktig virksomhet har til å levere inn mva-oppgaven, og ved denne terminen skal man innbetale eventuell skyldig merverdiavgift. Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter må overholde Skatteetatens frister for levering av mva-oppgaven, som er oversikten over hvor mye virksomheten skal betale eller få tilbakebetalt i merverdiavgift. Det er altså forskjellen mellom utgående moms og inngående moms som bestemmer dette. Man kan derfor også si mva-termin istedenfor bare termin.

Tilbakeføring

Tilbakeføring er å føre et bilag en gang til med motsatt kredit eller debet for å rette opp i en tidligere feilpostering. Tilbakeføring er altså å føre et bilag en gang til med motsatte posteringer. Det betyr at bilaget samlet sett ikke har en effekt på regnskapet, ettersom det blir nullet ut av en ekstra postering. Dette gjøres ettersom man ikke kan slette en bokført postering i et regnskap.

Tilbud

Et tilbud er et forslag som sendes ut til en eller flere kunder, ofte med en prisreduksjon for å gjøre produktet eller tjenesten ekstra attraktivt. Å sende ut et tilbud er altså et salgsfremmende tiltak som skal få en kunde til å kjøpe et produkt eller en tjeneste av virksomheten. Det er meget vanlig å ha prosentvise rabatter av ordinær salgspris for å gjøre tilbudet attraktivt for kunden.

Transaksjon

En transaksjon er en overførsel i økonomisk sammenheng fra en part til en annen, for eksempel når en vare byttes mot penger ved kjøp og salg. En transaksjon er vanligvis en handel hvor det tilbys et produkt eller en tjeneste, og på den andre siden tilbys det betaling for dette. Teknisk sett er en transaksjon en overførsel av penger. Overførselen består ofte i at penger går ut av kjøpers bankkonto og inn på selgers bankkonto.

Transaksjonsprinsippet

Transaksjonsprinsippet er prinsippet om at transaksjoner regnskapsføres til virkelig verdi av vederlaget på tidspunktet for transaksjonen. Transaksjonsprinsippet vil altså si at når det ytes vederlag for varer eller tjenester, for eksempel betaling for en vare, så skal det regnskapsføres til det beløpet som er gjeldende når varen leveres fysisk. For eksempel levering av en vare som betales gjennom en overførsel av penger.

 

U

Utgift

En utgift er en utbetaling man er forpliktet til som gjengjeld for ytelser man har mottatt eller når man er pliktig til å betale skatter, avgifter og så videre. Utgifter er altså utbetalinger man er forpliktet til å betale etter at man har mottatt varer eller tjenester, eller at man må betale skatter, avgifter og liknende.

Utgiftsgodtgjørelser

Utgiftsgodtgjørelser dekker arbeidstakerens kostnader i forbindelse med utført arbeid. Det er arbeidsgiver som utbetaler utgiftsgodtgjørelsene. Arbeidstaker mottar utgiftsgodtgjørelser for å dekke kostnader som oppstår i forbindelse med å ha utført arbeid. Det er kun dette som kan regnes som utgiftsgodtgjørelser, andre typer godtgjørelser vil være definert som lønn.

Utgående balanse (UB)

Utgående balanse viser summen av eiendeler, egenkapital og gjeld i slutten av en regnskapsperiode. Utgående balanse er altså balanseverdien av eiendeler, egenkapital og gjeld ved slutten av en periode. Man kan også bruke begrepet avslutningsbalanse istedenfor utgående balanse.

Utgående moms

Utgående moms er momsen som er inkludert i salgsprisen til en virksomhets produkter eller tjenester. Utgående moms betales altså når man kjøper en vare eller tjeneste, så lenge det er en vare eller tjeneste som inneholder moms, også kalt mva. Det er selgeren som mottar den utgående momsen. Man kan også bruke uttrykket salgsmoms istedenfor utgående moms.

Utlignet skatt

Utlignet skatt er den endelige skatten en bedrift skal betale inn til skattemyndighetene. Utlignet skatt er altså den endelige skatten som et selskap ender opp med å betale når utligningen er foretatt av Skatteetaten etter regnskapsåret.

Utrangeringsverdi

Utrangeringsverdi er en verdi av en maskin, bygning eller lignende på det tidspunktet det ikke skal brukes lenger, på grunn av slitasje eller teknologisk utvikling. Utrangeringsverdi er altså den prisen et anleggsmiddel eller liknende selges for når den ikke lenger brukes av virksomheten. Andre ord som kan brukes om utrangeringsverdi er skrapverdi og sluttverdi.

Utsatt skatt

Utsatt skatt er forskjellen mellom regnskapsmessige- og skattemessige verdier i ditt regnskap (midlertidige forskjeller). Midlertidige forskjeller er forskjellene mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisering- og vurderingsregler på et visst tidspunkt, vanligvis per 31.12.

 

Ø

Økonomisystem

Et økonomisystem er et databasert system som brukes til å holde orden på virksomhetens økonomi, budsjett og regnskap. Virksomheter bruker økonomisystemer til å styre økonomien i virksomheten. Økonomisystemet er virksomhetens ryggrad, da man løpende kan holde styr på firmaets tilstand og bruke resultatene fra systemet når de viktige beslutningene skal tas.

 

Å

Åpningsbalanse

Åpningsbalanse kan brukes om en oversikt over en virksomhets eiendeler, egenkapital og gjeld ved oppstart av virksomheten eller ved starten av en periode. Ved oppstart av en virksomhet viser åpningsbalansen virksomhetens samlede eiendeler, egenkapital og gjeld. Man kan altså si at åpningsbalansen viser alt hva bedriften har og skylder.

Årsoppgjør

Årsoppgjør er en oversikt over bedriftens offisielle regnskap som sier noe om deres økonomiske stilling i slutten av et regnskapsår. Årsoppgjør er kort fortalt en oversikt over en virksomhets stilling og deres offisielle regnskap i slutten av et regnskapsår. Det sier altså noe om hvordan det står til med bedriften etter et år med drift. Et årsoppgjør skal inneholde resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning. Virksomheter som skal gjennomføre et årsoppgjør må lage en skattemelding med næringsoppgave og andre nødvendige ligningspapirer. Hvert år må man forholde seg til gitte frister for årsoppgjøret. Årsoppgjøret ved slutten av et år er det som bestemmer hvor mye bedriften må skatte.

Årsrapport

En årsrapport inneholder informasjon om bedriftens økonomiske situasjon og utvikling, som er en oversikt utarbeidet av bedriftens styre. Årsrapporten utarbeides en gang i året og inneholder informasjon om hvilke mål som er oppfylt i løpet av året som har gått og eventuelle viktige hendelser gjennom året. I tillegg kan rapporten også inneholde statistikker og bedriftens strategier og mål for fremtiden.

Årsregnskap

Et årsregnskaper en oversikt over en virksomhets resultat eller økonomiske stilling etter et regnskapsår, og er en virksomhets offentlige regnskap. Et årsregnskap gir altså en oversikt over årets økonomiske hendelser og redegjør for virksomhetens økonomiske situasjon.