Importfelter

Importfelt for Kontoplan

Kontoplan kan KUN importeres dersom du ikke har bokført noe som helst i klienten din. Dersom du har opprettet en faktura eller bokført ett bilag, så forsvinner muligheten for å importere kontoplan.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen.

Import av kontoplaner kan kun utføres på helt nye klienter. Årsakene til dette er:

  • Egendefinerte kontoer slettes (systemkontoene beholdes)
  • Innstillinger knyttet til typegrupper settes tilbake til standard
  • Egendefinerte kontoer til bruk som reskontro på kunder/leverandører settes tilbake til standard.

 

Ved import av kontoplan vil en kunne:

  • Legge til nye kontoer med navn og mva-koder
  • Oppdatere standard kontoplan med navn og mva-koder

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Kontoplan:
Importfelt Forklaring
AccountName Navnet på kontoen
AccountNo Kontonummeret
AccountVatNo Momskoden som kontoen skal gå mot

Her finner du en oversikt over systemkontoer som IKKE blir slettet ved import av norsk kontoplan:

1900 Kasse
1920 Bankinnskudd
2380 Kassekreditt
1500 Kundefordringer
2400 Leverandørgjeld
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats
3010 Salgsinntekt kontant, avgiftspliktig, høy sats
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri
3200 Salgsinntekt, utland
3900 Annen driftsrelatert inntekt
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater
4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater, utland
4300 Innkjøp av varer for videresalg
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats
2701 Utgående merverdiavgift, middel sats
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats
2711 Inngående merverdiavgift, middel sats
2712 Inngående merverdiavgift, høy sats – utlandet
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
2702 Utgående merverdiavgift, lav sats
2713 Inngående merverdiavgift, lav sats
2703 Utgående merverdiavgift, høy sats – utlandet
6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler
8050 Annen renteinntekt
7740 Øreavrunding
8060 Valutagevinst (agio)
8160 Valutatap (disagio)