Importfelter

Importfelt for ordre

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Det er mulighet for å legge inn linjeskift i adresser som importeres via den importveiviseren.  For å få med linjeskift må man legge inn <br> eller <BR> i adressen der man ønsker linjeskift, så vil den taggen bli erstattet med linjeskift under import.  
Felt som er tilgjengelig med linjeskift er foreløpig:

Ordreimport:

InvoiceAddress

CustomerDeliveryAddress

 

Selekteringsmuligheter i importen
Importnavn Forklaring
Ordrestatus Obligatorisk
Kundenummer Kan velge å matche mot Kundenummer eller Alternativt
kundenummer i CRM. Kundenummer er standard.
Vår referanse Kan velge at Vår referanse på ordren skal hentes fra importfilen eller
fra kundens eier i CRM. Det som ligger i filen er standard.
Kundens referanse Kan velge om Kundens referanse skal hentes fra importfilen eller
bruke samme referanse som på den siste ordren på den aktuelle kunden.
Legg til produkter Kan velge om man vil legge til produkter som ikke ligger inne fra før
(krever at man har minimum med produktnr, produktnavn og pris)
Legg til kunder Kan velge om man vil legge til kunder som ikke ligger inne fra før
(krever at man har minimum med kundenummer, kundenavn og adresse)

 

Ordre – obligatioriske felter 
Importnavn Forklaring
OrderId Eksternt ordrenummer. Brukes for å
identifisere hvilke varelinjer som hører til en ordre. Lagres i feltet ExternalOrderId i ordretabellen.
CustomerId Kundenummer. Dersom det ikke eksisterer
en kunde med det kundenummeret vil den opprettes dersom man har valgt at importen skal opprette nye kunder, ellers vil ikke ordren bli importert.
CustomerIdAlternative Alternativt kundenummer. Kan brukes i stedet for
kundenummer dersom man ikke har mulighet til å matche kundene på ordinært kundenummer. Er obligatorisk dersom man velger å matche på dette.

 

Ordre 
Importnavn Forklaring
OrderId
 Eksternt ordrenummer.  Obligatorisk felt.   Brukes for å identifisere hvilke varelinjer som hører til en ordre.  Lagres i feltet ExternalOrderId i ordretabellen.
 
OrderDate

Ordredato. Dersom det ikke ligger noen dato her vil dagens dato brukes som ordredato. Datoformat som støttes er:

DD.MM-YYYY
YYYY-MM-DD
DDMMYY
DDMMYYYY

 
InvoiceDate
 Fakturadato. Datoformat som støttes er:
DD.MM-YYYY
YYYY-MM-DD
DDMMYY
DDMMYYYY
InvoiceCustomerRef  Navnet på kundens referanse
InvoiceReferenceNo
 Referansenr (under Fakturakoblinger på ordren).
 
InvoiceAddress 
 
Kundens fakturaadresse.
 
InvoiceZipArea
 Kundens fakturapoststed
 
InvoicePaymentTime
 
Betalingstid.  Dersom dette ikke er fylt ut vil importen hente standard betalingstid fra kundens eller klientens innstilinger i 24SevenOffice
InvoicePaymentTimeName Gir betalingstid antall dager du velger + ut måneden
 
InvoiceRef
Vår referanse.   Kan være ansattid eller navn.  Dersom man bruker navn må navnet være stavet eksakt som det er lagret på den ansatte i 24SevenOffice 
 
InvoiceText
 Fakturatekst
 
InvoiceTitle
Kommentar
 
InvoiceDepartment
 
Avdelingsnummer
 
InvoiceProject
 
Prosjektnummer
 
InvoiceKID
KID-nummer 
 
InvoiceId
 Forslag til fakturanummer. Det vil ikke være mulig å fakturere ordren uten å endre fakturanummeret dersom det er brukt fra før.
 
InvoiceEmail
Faktura e-post 
InvoiceDeliveryPhone

Blir lagt inn som leverings telefonnummer på ordren.

 InvoiceDeliveryMetod

Blir lagt inn som leveringsmetode på ordren. 

 InvoiceDeliveryDate  Blir lagt inn som leveringsdato på ordren.

 InvoiceCustomerOrgNo

 Blir lagt inn som betalingsmåte på ordren.
 
InvoiceTypeOfSale
 Kan legge inn type salg (id eller navn på typen). Standard som brukes er -100 
Kreditt salg)

.

Det er ikke mulig å bruke forskjellig type salg på en ordre, så hele ordren vil få Type salg som er spesifisert i den første raden på en ordre.

 
InvoiceFee
 Her legger man inn beløpet man ønsker på fakturagebyret. Dersom det ligger noe i dette feltet vil også fakturagebyr markeres som aktivt på ordren.
InvoiceCurrencyID ID på valuta må legges inn for at ordre skal komme inn med valuta.
 
InvoiceCurrencyRate
 Satsen som brukes for å beregne valutakursen
 
InvoiceCurrencyUnit
 Enhet som brukes for å beregne valutakursen.
 
CommissionRecipient
 Provisjonsmottaker. Legger inn provisjonsmottaker på ordren, her brukes ContactId’en til den ansatte
 CommissionType

 Provisjonstype. Per ordre eller per varelinje.

 CommissionPercentage Provisjonsprosentsats
 CommissionAmount  Provisjonsbeløp

 

Kunde

 

Importnavn
Forklaring
CustomerId
Kundenummer.  Obligatorisk felt.   Dersom det ikke eksisterer en kunde med det kundenummeret vil den opprettes dersom man har valgt at importen skal opprette nye kunder, ellers vil ikke ordren bli importert.
CustomerIdAlternative
Alternativt kundenummer.  Kan brukes i stedet for kundenummer dersom man ikke har mulighet til å matche kundene på ordinært kundenummer.   Er obligatorisk dersom man velger å matche på dette. 
CustomerName
Kundens navn.   Hvis kundenavn mangler vil kundens navn og adresse hentes fra kunden som er registrert med dette kundenummeret i CRM. 
CustomerDeliveryName
Levering kundenavn. Leveringsinfo blir lagt inn på nye kunder, ikke på eksisterende.
CustomerDeliveryAddress
Leveringsadresse
CustomerDeliveryZipcode
Leveringspostnummer
CustomerDeliveryZiparea
Levering poststed
CustomerDeliveryCountry
 Leveringsland

 

Om du importerer ordrene med kundenummer og kundenavn. Da forventer importen at adresse og lignende også ligger i importtfilen. Dersom man bare bruker kundenummer vil importen hente adresser og lignende fra kunden i CRM.

 

Produkt/varelinje

 

Importnavn
Forklaring
ProductNo
Produktnummer.  Dersom det ikke ligger noen Verdi her vil raden behandles som en tekstlinje
ProductCategory
Produktkategorien produktet vil lagres under dersom produktet ikke eksisterer fra før.  Dersom kolonnen ikke er med vil produktet legges under en kategori som heter
Ordre import
ProductPrice
Produktets pris eks mva.   Dersom det ligger en pris her vil den bli brukt, ellers brukes prisen som er lagret på produktet I 24SevenOffice
ProductDiscount
Rabatt i prosent
ProductName
Produktets navn.   Dersom det er linjetekst er dette teksten som vil bli lagret som linjetekst
ProductCartOrder
 
Bestemmer rekkefølgen på varelinjene. Dersom kolonnen mangler eller er tom vil produktene bli lagt inn i varelinjen i den rekkefølgen de ligger i importfilen.
ProductInPrice
Produktets innpris.
ProductQuantity
Antall av et produkt som skal legges i ordrecarten.
CartDepartment
Legger på valgt avdeling på varelinjen.
CartProject
Legger på valgt prosjekt på varelinjen
CartDimension_101
 
Legger til egendefinerte dimensjoner.
Her er 101 dimensjonsID, (ID finner du i regnskap - innstillinger - egendefinerte dimensjoner)