Lær mer om

Lær mer om Feilmeldinger i bokføring

Når du bokførrer og noe er feil med konteringene vil du få feilmeldinger i feillisten som indikerer hva som er feil med konteringen din. I denne artikkelen oppsumerer vi de ulike typene feilmeldinger du kan møte på.

 Feillisten finner du på høyreside i bokføringsbildet.

De ulike feilmeldingene har et symbol som viser til om den er kritisk eller ikke kritisk for bokføringen.

 

Dette er ikke en kritisk feil og du kan velge å ignorere denne og bokføre.

 

Dette er en kritisk feil og må rettes for å kunne bokføre.

 

Dette er en informasjonsmelding og ikke en kritisk feil for å kunne bokføre.

 

Nedenfor finner du en oversikt over ulike feilmeldinger og hva de betyr.

 

Feilmeldinger
 1. DokumentID er allerede bokført i bilagsjournalen
  Det kan være at samme dokument har fått to forskjellige bilagsnummer i bunten. Sjekk kolonnen for bilagsnummer og endre så det er likt bilagsnummer.

  Om bilagsnummerene er like kan du gjøre et søk i "søk dokumentID" og se på loggen på dokumentID om det indikerer at det er bokført.
 2. Kontonummeret eksisterer ikke
  Her er det en kontokode som ikke eksisterer i systemet eller at det mangler på deb/kred konto på føringen.

  Se om du finner kontoen i kontoplanen. Om den ikke eksisterer så kan du opprette den i kontoplanen.
 3. Beløpet på føringen er null
  Her er det en rad som har 0 i beløpskolonnen.
  Du må da enten fylle inn beløp om det mangler eller slette raden om den ikke tilhører bilaget.
 4. Du bokfører med en dato som tilhører et annet bokføringsår enn buntdatoen.
  Ny bunt som blir opprettet får automatisk dagens dato som navn og det er da en dato i et annet år som er på konteringen. Dette er ofte i forbindelse med periodisering over i nytt år.
  I bildet så har jeg bokført 22.02.2023, men dato i bunten er 01.12.2022.
  Dette er ku en infomelding om at du bokfører i et annen år en hva dagens dato er.
 5. Bilaget er ikke gyldig og vil ikke inngå i videre behandling
  Denne feilmeldingen skyldes ofte at du mangler enten bilagsart eller bilagsnummer.
  I eksempelet under skyldes feilen manglende bilagsnummer.
  Du må da enten bruke knappen regenerer eller skrive inn bilagsnummer.
 6. Bilagslinjen har dimensjoner som kun har referanseverdier uten navn
  Det kan være at prosjekt/avdeling ikke er opprettet i systemet. Systemet finner da ikke prosjektnr/avdelingsnr som ligger i kolonnen dimensjoner.
 7. Fakturaen kan allerede eksistere i journalen
  Kopi eller korrigering av et bilag, derfor eksisterer fakturaen i journalen fra før.
 8. Bilaget har en mvakode som ikke har et tilhørende mvabeløp
  Mvabeløp mangler.
  Sjekk bilagslinjene om det mangler mvabeløp eller mvakode.
 9. Reskontroen mangler et kundenummer
  Mangler kunde/leverandørnummer på reskontroføring.
  Her er det en eller flere linjer som mangler kundenummer i kolonnen for kundenummer.
  Dette må da legges til på linjene hvor dette mangler.
 10.  The voucher already exists, but it is set as hidden
  Fakturanummeret eksisterer allerede og ligger under skjulte poster i <søk bilag>.  Meldingen kommer frem ved reversering og korrigering da reverseringsposten legger seg under skjulte poster.
 11. Bilaget er ikke i balanse
  Bilaget går ikke i 0.
  Det kan være forskjellig bilagsnummer på dokumentID.
  Du må da endre slik at bilagsnummer er likt på alle linjen
 12. Kan også være at føringene debit/kredit ikke går i null.
  Du må da korrigere beløpet som er feil eller legge til en linje med føring for differansen. Eksempel øreavrunding og valutatap/gevinst.
 13. Bilaget er ikke i balanse pr. dato
  Det er ulik dato på samme bilagsnummer.
  Dette er ingen kritisk feil og du får bokført dette. Om du skal ha lik dato på alle bilagslinjene, så må du endre i dato kolonnen så datoen er lik i alle linjer.
 14. DokumentID er under godkjenning
  Det har blitt lagt til godkjenner etter dokumentID ble lagt til og kontert i bunt i bokføring.
  Godkjenner må godkjenne eller tas bort fra dokumentID.
 15. Bilagsnr er overlappende i forhold til bilagsjournalen, hvor bilagsnr er mindre enn det i journalen men siste bilagsnr i samme gruppe er større
 16. Bilagsnummeret er allerede ført/brukt. Sjekk i bilagsjournalen om bilagsnummeret er benyttet, om det er det må bilagsnummeret oppdateres til neste ledige i nummerserien.

  Godkjenning av dette dokumentID er ikke tillatt
  Bilaget mangler bilagsart, eller periode.
  Dette er bilag som har blitt kontert i godkjenning hvor det mangler bilagsart eller periode i konteringen i godkjenning.
  For å rette dette må du endre i godkjenning.
  Les her hvordan du får rettet dette.
 17. Bilagsnr. finnes fra før i bilagsjournalen duplikater ikke tillatt
  Om bilaget finnes fra før i bilagsjournalen får du feilmeldingen.
 18. Klikk på knappen regenerer og du vil få frem nytt bilagsnummer og kan bokføre
 19. The period is not valid and can not be used
  Det mangler periode på en eller flere linjer.
  Du må legge til periode eller sette dato på nytt.
 20. Klikk på feilmeldingen i feillisten for å se hvilken konteringslinje som har feil. Den/de blir da markert i bokføringsbildet.