Lær mer om

Lær mer om standard momskoder og kontoplan

I 24SevenOffice finner du følgende standard moms- og kontoplan.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Standard momskoder


Kode

Beskrivelse

0

Ingen avgift (anskaffelser)

1

Inngående avgift, høy sats

11

Inngående avgift, middel sats

12

Inngående avgift, rå fisk

13

Inngående avgift, lav sats

20

Grunnlag ved innførsel av varer, null fradrag

21

Grunnlag ved innførsel av varer, høy sats

22

Grunnlag ved innførsel av varer, middel sats

3

Utgående avgift, høy sats

31

Utgående avgift, middel sats

32

Utgående avgift, rå fisk

33

Utgående avgift, lav sats

5

Avgiftsfritt salg innenfor avg.området

51

Innenlands omsetning med omvendt avg.plikt

52

Utførsel av varer og tjenester

6

Avgiftsfritt salg utenfor avg.området

7

Ingen avgift (inntekter)

81

Innførsel av varer, høy sats

82

Innførsel av varer, høy sats, null fradrag

83

Innførsel av varer, middel sats

84

Innførsel av varer, middel sats, null fradrag

85

Innførsel av varer, avgiftsfritt

86

Tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats

87

Tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats, null fradrag

88

Tjenester kjøpt fra utlandet, lav sats

89

Tjenester kjøpt fra utlandet, lav sats, null fradrag

91

Kjøp av klimakvoter med fradrag

92

Kjøp av klimakvoter uten fradrag


Standard kontoplan


Konto

Beskrivelse

1000

Forskning og utvikling, ervervet

1005

Forskning og utvikling, egenutviklet

1020

Konsesjoner, ervervet

1025

Konsesjoner, egenutviklet

1030

Patenter, ervervet 

1035

Patenter, egenutviklet

1040

Lisenser, ervervet

1045

Lisenser, egenutviklet

1050

Varemerker, ervervet

1055

Varemerker, egenutviklet

1060

Andre rettigheter, ervervet

1065

Andre rettigheter, egenutviklet

1068

Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt

1069

Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt, motkonto

1070

Utsatt skattefordel, brutto

1075

Reduksjon utsatt skattefordel pga manglende realiserbarhet

1079

Utlignbar utsatt skattefordel

1080

Goodwill

1100

Bygninger

1110

Fast teknisk installasjon i bygning

1120

Bygningsmessige anlegg

1130

Anlegg under utførelse

1140

Jordbrukseiendommer

1145

Skogbrukseiendommer

1150

Tomter

1155

Andre grunnarealer

1160

Boliger inklusive tomter

1180

Investeringseiendommer

1190

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1191

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1192

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1193

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1194

Grunnlag innførsel av varer med null sats

1195

Grunnlag innførsel av varer med  null sats, motkonto

1196

Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet 

1197

Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

1200

Maskiner og anlegg

1210

Maskiner og anlegg under utførelse

1220

Skip

1224

Rigger

1225

Fly

1230

Personbiler/stasjonsvogner

1235

Varebiler, klasse 1

1236

Varebiler, klasse 2

1237

Lastebiler

1238

Busser

1239

Varebiler med nullutslipp

1240

Traktorer

1242

Trucker

1249

Andre transportmidler

1250

Inventar

1260

Fast bygningsinventar, eget bygg

1265

Fast bygningsinventar, leide lokaler

1270

Verktøy o.l

1280

Kontormaskiner

1290

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1291

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1292

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1293

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1294

Grunnlag innførsel av varer med null sats

1295

Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1296

Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1297

Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

1300

Aksjer i datterselskap

1305

Andeler i datterselskap

1306

Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1308

Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1310

Aksjer i foretak i samme konsern

1315

Andeler i foretak i samme konsern

1316

Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1318

Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1320

Lån til datterselskaper

1325

Lån til andre foretak i samme konsern

1330

Investeringer i tilknyttet selskap

1340

Lån til tilknyttet selskap

1345

Lån til felles kontrollert virksomhet

1350

Andre aksjer, norske

1355

Andre andeler, norske

1356

Andre aksjer/andeler, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1357

Andre aksjer/andeler, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1358

Verdipapirfondsandeler

1360

Obligasjoner

1370

Fordringer på eiere

1375

Fordringer på styremedlemmer

1380

Fordringer på ansatte

1384

Fordringer på daglig leder

1385

Fordringer på ansatte eiere

1393

Innskuddsfond

1394

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (pensjonspremiefond)

1395

Leietakerinnskudd

1396

Depositum

1397

Forskuddsleasing

1398

Til gode merverdiavgift

1399

Andre fordringer

1400

Direkte materialer/råvarer

1405

Hjelpematerialer

1408

Driftsmaterialer og reservedeler

1409

Beholdningsendring råvarer og innkjøpte halvfabrikater

1420

Varer under tilvirkning

1429

Beholdningsendring varer under tilvirkning

1440

Ferdige egentilvirkede varer

1449

Beholdningsendring ferdige egentilvirkede varer

1460

Innkjøpte varer for videresalg

1465

Demonstrasjonsvarer

1469

Beholdningsendring innkjøpte varer for videresalg

1470

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1471

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1472

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1473

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1474

Grunnlag innførsel av varer med null sats

1475

Grunnlag innførsel av varer med  null sats, motkonto

1476

Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet 

1477

Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

1478

Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt

1479

Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto

1480

Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter)

1490

Biologiske eiendeler

1500

Kundefordringer

1530

Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

1550

Kundefordringer på selskap i samme konsern

1560

Andre fordringer på selskap i samme konsern

1570

Reiseforskudd

1572

Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere)

1573

Andre kortsiktige lån til ansatte (ikke forskudd lønn)

1574

Kortsiktig lån aksjonær/deltaker

1575

Mellomregning aksjonær/deltaker

1576

Kortsiktig lån daglig leder

1579

Andre kortsiktige fordringer

1580

Avsetning tap på kundefordringer

1585

Avsetning tap på andre fordringer

1590

Andre omløpsmidler

1600

Utgående merverdiavgift, høy sats

1601

Utgående merverdiavgift, middels sats

1602

Utgående merverdiavgift, middels sats

1603

Utgående merverdiavgift, lav sats

1604

Utgående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet

1605

Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

1606

Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

1607

Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

1610

Inngående merverdiavgift, høy sats

1611

Inngående merverdiavgift, middels sats

1612

Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

1613

Inngående merverdiavgift, lav sats

1614

Inngående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet

1615

Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

1616

Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

1617

Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

1640

Oppgjørskonto merverdiavgift

1650

Merverdiavgiftskompensasjon, høy sats

1651

Merverdiavgiftskompensasjon, middels sats

1652

Merverdiavgiftskompensasjon, lav sats

1654

Oppgjørskonto kompensert merverdiavgift

1655

Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, høy sats

1656

Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, middels sats

1657

Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, lav sats

1659

Motkonto grunnlag merverdiavgiftskompensasjon 

1670

Krav på offentlige tilskudd

1675

Skattefunn til gode, ikke fastsatt

1700

Forskuddsbetalt leiekostnad

1710

Forskuddsbetalt rentekostnad

1740

Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn

1742

Forskuddsbetalt strøm, varme mv.

1743

Forskuddsbetalt forsikring

1744

Forskuddsbetalt leasingleie

1749

Andre forskuddsbetalte driftskostnader

1750

Påløpt leieinntekt

1760

Påløpt renteinntekt

1780

Krav på innbetaling av selskapskapital

1800

Aksjer i foretak i samme konsern, norske

1805

Andeler i foretak i samme konsern, norske

1806

Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1808

Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1810

Børsnoterte aksjer, norske

1815

Børsnoterte aksjer, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1816

Børsnoterte aksjer, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1820

Andre ikke børsnoterte aksjer, norske

1825

Andre ikke børsnoterte aksjer, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1830

Markedsbaserte obligasjoner, norske

1835

Markedsbaserte obligasjoner, utenlandske

1840

Ikke markedsbaserte obligasjoner, norske

1845

Ikke markedsbaserte obligasjoner, utenlandske

1850

Markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), norske

1855

Markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), utenlandske

1860

Ikke markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), norske

1865

Ikke markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), utenlandske

1870

Markedsbaserte opsjoner, norske

1875

Markedsbaserte opsjoner, utenlandske

1880

Ikke markedsbaserte opsjoner, norske

1882

Ikke markedsbaserte opsjoner, utenlandske

1889

Andre finansielle instrumenter

1890

Andeler utenfor konsern, norske

1892

Andeler utenfor konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1893

Andeler utenfor konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1900

Kontanter, NOK

1905

Kontanter, euro

1908

Kontanter, annen valuta

1909

Kassedifferanse

1920

Bankinnskudd

1950

Bankinnskudd for skattetrekk

1960

Bankinnskudd utland

2000

Aksjekapital / Egenkapital, bundet

2010

Egne aksjer / Felleseid andelskapital

2020

Overkurs

2030

Ikke registrert kapitalforhøyelse

2032

Ikke registrert fondsemisjon

2033

Ikke registrert kapitalnedsettelse

2035

Annen innskutt egenkapital

2036

Stiftelsesutgifter

2040

Fond / Fond for vurderingsforskjeller i DLS

2042

Fond for vurderingsforskjeller i andre selskaper

2045

Fond for urealiserte gevinster

2050

Annen egenkapital

2055

Avsatt utbytte

2060

Uttak kontanter

2062

Innskudd kontanter

2063

Uttak av anleggsmidler/driftsmidler

2064

Uttak varer og tjenester

2065

Egen bolig i næringsbygg

2066

Motkonto egen bolig i næringsbygg

2067

Lys og varme privat

2068

Private kostnader til elektronisk kommunikasjon

2069

Diverse andre privatutgifter

2070

Forskuddsskatt

2072

Tilleggsforskudd/restskatt

2075

Privat bruk av næringsbil

2077

Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

2078

Premie til tilleggstrygd for sykepenger

2080

Udekket tap

2099

Udisponert resultat

2100

Pensjonsforpliktelser

2120

Utsatt skatt, brutto

2129

Utlignbar utsatt skatt

2160

Uopptjent inntekt

2180

Andre avsetninger for forpliktelser

2188

Avsetning for skyldig merverdiavgift

2200

Konvertible lån

2210

Obligasjonslån

2220

Gjeld til kredittinstitusjoner

2250

Gjeld til ansatte

2255

Gjeld til eiere

2260

Gjeld til selskap i samme konsern

2280

Stille interessentinnskudd

2285

Ansvarlig lånekapital

2290

Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

2299

Annen langsiktig gjeld

2300

Konvertible lån

2320

Obligasjonslån

2360

Byggelån 

2380

Kassakreditt

2390

Annen gjeld til kredittinstitusjon

2400

Leverandørgjeld 

2460

Leverandørgjeld til selskap i samme konsern

2500

Betalbar skatt, ikke fastsatt

2510

Betalbar skatt, fastsatt

2540

Forskuddsskatt – upersonlig skattyter

2600

Forskuddstrekk

2610

Utleggstrekk

2620

Bidragstrekk

2630

Trygdetrekk

2640

Forsikringstrekk

2650

Trukket fagforeningskontingent

2690

Andre trekk

2700

Utgående merverdiavgift, høy sats

2701

Utgående merverdiavgift, middels sats

2702

Utgående merverdiavgift, lav sats

2703

Utgående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland

2704

Utgående merverdiavgift, lav sats, tjenester utland

2705

Utgående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland

2706

Utgående merverdiavgift, middel sats, innførsel utland

2707

Utgående merverdiavgift, høy sats, innenlands kjøp m. omvendt avg.plikt

2708

Utgående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2710

Inngående merverdiavgift, høy sats

2711

Inngående merverdiavgift, middels sats

2712

Inngående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland

2713

Inngående merverdiavgift, lav sats

2714

Inngående merverdiavgift, lav sats, tjenester utland

2715

Inngående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland

2716

Inngående merverdiavgift, middel sats, innførsel utland

2717

Inngående merverdiavgift, høy sats, innenlands kjøp m. omvendt avg.plikt

2719

Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2723

Utgående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland, null fradrag

2724

Utgående merverdiavgift, lav sats, tjenester utland, null fradrag

2725

Utgående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland, null fradrag

2726

Utgående merverdiavgift, middel sats, innførsel utland, null fradrag

2727

Utgående mva, høy sats, innenlands kjøp m. omv avg.plikt, null fradrag

2740

Oppgjørskonto merverdiavgift

2770

Skyldig arbeidsgiveravgift

2780

Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

2781

Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn

2790

Andre offentlige avgifter

2800

Avsatt utbytte

2900

Forskudd fra kunder

2910

Gjeld til ansatte

2915

Gjeld til eiere

2920

Gjeld til selskap i samme konsern

2930

Skyldig lønn

2940

Skyldige feriepenger

2945

Utbetalte feriepenger

2950

Påløpt rente

2960

Annen påløpt kostnad

2965

Forskuddsbetalt inntekt

2970

Fremtidig garantiytelse

2975

Fremtidig serviceytelse

2980

Avsetning styrehonorar

2982

Avsetning revisjonshonorar

2983

Avsetning regnskapshonorar

2989

Avsetning for andre forpliktelser

2990

Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

2999

Annen kortsiktig gjeld

3000

Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats

3005

Salgsinntekt handelsvarer, omvendt avgiftsplikt

3009

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3010

Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats

3015

Salgsinntekt egentilvirkede varer, omvendt avgiftsplikt

3019

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3020

Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats

3025

Salgsinntekt tjenester, omvendt avgiftsplikt

3029

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3030

Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats

3039

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3040

Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, middels sats

3049

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3050

Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats

3059

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3060

Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats

3063

Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats

3070

Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats

3074

Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats

3081

Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, høy sats

3082

Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, middel sats

3083

Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, lav sats

3084

Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, høy sats

3085

Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, middels sats

3086

Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, lav sats

3087

Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, høy sats

3088

Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, middels sats

3089

Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, lav sats

3090

Viderefakturering av omkostninger ved salg, høy sats

3091

Viderefakturering av omkostninger ved salg, middels sats

3092

Viderefakturering av omkostninger ved salg, lav sats

3100

Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri

3105

Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri

3109

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3110

Salgsinntekt egentilvirkede varer, innenlands, avgiftsfri

3115

Salgsinntekt egentilvirkede varer, utførsel, avgiftsfri

3119

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3120

Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri

3125

Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri

3129

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3160

Uttak av varer, avgiftsfritt

3170

Uttak av tjenester, avgiftsfritt

3181

Kontantrabatt, innenlands, avgiftsfritt

3182

Kontantrabatt, utførsel, avgiftsfritt

3185

Kvantumsrabatt, innenlands, avgiftsfritt

3186

Kvantumsrabatt, utførsel, avgiftsfritt

3188

Annen salgsinntektsreduksjon, innenlands, avgiftsfritt

3189

Annen salgsinntektsreduksjon, utførsel, avgiftsfritt

3190

Viderefakturering av omkostninger ved salg, innenlands, avgiftsfritt

3191

Viderefakturering av omkostninger ved salg, utførsel, avgiftsfritt

3200

Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt

3209

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3210

Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt

3219

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3220

Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt

3229

Opptjent, ikke fakturert inntekt

3260

Uttak av varer, unntatt avgiftsplikt

3281

Kontantrabatt, unntatt avgiftsplikt

3285

Kvantumsrabatt, unntatt avgiftsplikt

3289

Annen salgsinntektsreduksjon, unntatt avgiftsplikt

3290

Viderefakturering av omkostninger ved salg, unntatt avgiftsplikt

3300

Spesiell offentlig avgift for tilvirkede/solgte varer

3400

Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer

3440

Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste

3500

Garanti

3510

Service

3600

Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt

3605

Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

3609

Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3610

Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

3615

Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

3619

Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3620

Annen leieinntekt

3700

Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

3705

Provisjonsinntekt, avgiftsfri

3709

Opptjent, ikke fakturert provisjonsinntekt

3850

Verdiendringer investeringseiendommer

3870

Verdiendringer biologiske eiendeler

3881

Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

3882

Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

3889

Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

3891

Salgssum finansielle anleggsmidler

3899

Motkonto balanseverdi finansielle anleggsmidler

3900

Annen driftsrelatert inntekt

4000

Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats

4030

Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels sats

4040

Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats

4041

Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels sats

4042

Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, fritatt for avgift

4060

Frakt, toll og spedisjon

4071

Kontantrabatt, råvarer og halvfabrikata, høy sats

4072

Kontantrabatt, råvarer og halvfabrikata, middels sats

4075

Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata, høy sats

4076

Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata, middels sats

4078

Annen innkjøpsprisreduksjon, høy sats

4079

Annen innkjøpsprisreduksjon, middels sats

4080

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

4081

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

4082

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

4083

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

4084

Grunnlag innførsel av varer med null sats

4085

Grunnlag innførsel av varer med  null sats, motkonto

4086

Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt

4087

Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt, motkonto

4090

Beholdningsendring

4100

Innkjøp varer under tilvirkning, høy sats

4130

Innkjøp varer under tilvirkning, middels sats

4160

Frakt, toll og spedisjon

4171

Kontantrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

4172

Kontantrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4175

Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

4176

Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4178

Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, høy sats

4179

Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, middels sats

4190

Beholdningsendring

4200

Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy ssats

4230

Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

4260

Frakt, toll og spedisjon

4270

Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271

Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290

Beholdningsendring

4300

Innkjøp av varer for videresalg, høy sats

4330

Innkjøp av varer for videresalg, middels sats

4340

Utenlands innkjøp av varer for videresalg, høy sats

4341

Utenlands innkjøp av varer for videresalg, middels sats

4342

Utenlands innkjøp av varer for videresalg, fritatt for avgift

4360

Frakt, toll og spedisjon

4371

Kontantrabatt, varer for videresalg, høy sats

4372

Kontantrabatt, varer for videresalg, middels sats

4375

Kvantumsrabatt, varer for videresalg, høy sats

4376

Kvantumsrabatt, varer for videresalg, middels sats

4378

Annen innkjøpsprisreduksjon, høy sats

4379

Annen innkjøpsprisreduksjon, middels sats

4380

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

4381

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

4382

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

4383

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

4384

Grunnlag innførsel av varer med nullsats

4385

Grunnlag innførsel av varer med nullsats, motkonto

4386

Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt

4387

Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt, motkonto

4390

Beholdningsendring

4500

Fremmedytelse og underentreprise

4550

Fremmedytelse og underentreprise, opplysningspliktig

4590

Beholdningsendring

4600

Emballasjematerialer 

4690

Beholdningsendring

4900

Annen periodisering

4990

Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler

5000

Lønn til ansatte

5005

Avtalte tariffgodtgjørelser

5090

Påløpt, ikke utbetalt lønn

5092

Feriepenger

5099

Andre lønnsposteringer

5200

Fri bil

5210

Fri telefon

5220

Fri avis

5230

Fri kost

5235

Fri losji

5236

Fri bolig

5240

Rentefordel

5250

Gruppelivsforsikring

5252

Ulykkesforsikring

5253

Personavbruddsforsikring

5254

Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255

Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280

Annen fordel i arbeidsforhold

5290

Motkonto for gruppe 52

5330

Godtgjørelse til styremedlemmer

5335

Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

5390

Annen opplysningspliktig godtgjørelse

5400

Arbeidsgiveravgift 

5404

Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

5405

Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 

5406

Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre honorarer

5420

Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift

5430

Finansskatt av lønn

5431

Finansskatt av påløpte feriepenger

5434

Påløpt finansskatt påløpt lønn

5435

Påløpt finansskatt påløpte feriepenger

5436

Påløpt finansskatt påløpte andre honorarer

5500

Annen kostnadsgodtgjørelse 

5600

Arbeidsgodtgjørelse til eiere i DLS

5700

Lærlingtilskudd

5750

Annet lønnstilskudd

5800

Refusjon av sykepenger

5820

Refusjon av arbeidsgiveravgift

5830

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

5890

Annen refusjon

5899

Motkonto for gruppe 58

5900

Gaver til ansatte, fradragsberettiget

5905

Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget

5910

Kantinekostnad

5915

Overtidsmat

5919

Trekk kantinekostnader ansatte

5920

Yrkesskadeforsikring

5930

Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring

5941

LO/NHO-ordningen (O&U + sluttvederlag)

5942

LO/NHO-ordningen (AFP)

5950

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

5990

Annen personalkostnad

5999

Motkonto for gruppe 59

6000

Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

6010

Avskrivning på transportmidler

6015

Avskrivning på maskiner

6017

Avskrivning på inventar

6020

Avskrivning på ervervet goodwill

6029

Avskrivning på andre immaterielle eiendeler

6050

Nedskrivning av varige driftsmidler

6055

Nedskrivning av immaterielle eiendeler

6059

Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

6100

Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse

6110

Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse

6190

Annen frakt- og transportkostnad ved salg

6200

Elektrisitet

6210

Gass

6220

Fyringsolje

6230

Kull, koks

6240

Ved

6250

Bensin, dieselolje

6260

Vann

6290

Annet brensel

6300

Leie lokale

6320

Renovasjon, vann, avløp o.l. 

6340

Lys

6345

Varme

6360

Renhold

6391

Felles-/administrasjonskostnad senterforening

6399

Annen kostnad lokaler

6400

Leie maskiner

6410

Leie inventar

6420

Leie datasystemer

6430

Leie andre kontormaskiner

6440

Leie transportmidler

6490

Annen leiekostnad

6500

Motordrevet verktøy

6510

Håndverktøy

6520

Hjelpeverktøy

6530

Spesialverktøy

6540

Inventar

6551

Datautstyr

6552

Programvare anskaffelse

6553

Programvare årlig vedlikehold

6560

Rekvisita

6570

Arbeidsklær, opplysningspliktig

6571

Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig

6575

Verneutstyr

6590

Annet driftsmateriale

6600

Reparasjon og vedlikehold bygninger

6620

Reparasjon og vedlikehold utstyr 

6690

Reparasjon og vedlikehold annet

6700

Revisjonshonorar

6702

Honorar annen bistand fra revisor

6705

Regnskapshonorar

6706

Honorarer annen bistand fra regnskapsfører

6720

Honorar for annen økonomisk rådgivning

6725

Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget

6726

Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget

6750

Honorar for databistand

6790

Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig

6795

Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig

6800

Kontorrekvisita

6820

Trykksak

6840

Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 

6860

Møte, kurs, oppdatering o.l. 

6890

Annen kontorkostnad

6900

Telefon

6903

Mobiltelefon 

6907

Datakommunikasjon

6909

Annen telekommunikasjon

6940

Porto

7000

Drivstoff transportmiddel 1

7020

Vedlikehold transportmiddel 1

7040

Forsikring transportmiddel 1

7090

Annen kostnad transportmiddel 1

7100

Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

7130

Reisekostnad, opplysningspliktig

7140

Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

7150

Diettkostnad, opplysningspliktig

7160

Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

7190

Verktøygodtgjørelse

7195

Arbeidstøygodtgjørelse

7199

Annen kostnadsgodtgjørelse

7200

Provisjonskostnad, opplysningspliktig

7210

Provisjonskostnad, ikke opplysningspliktig

7300

Salgskostnad

7320

Reklameannonser

7322

Reklameavis/-katalog mv.

7323

Reklameartikler

7329

Annen reklamekostnad

7350

Representasjon, fradragsberettiget

7360

Representasjon, ikke fradragsberettiget

7390

Annen salgskostnad, fradragsberettiget

7395

Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget

7400

Kontingent, fradragsberettiget

7410

Kontingent, ikke fradragsberettiget

7420

Gave, fradragsberettiget

7430

Gave, ikke fradragsberettiget

7500

Forsikringspremie

7530

Frivillig tilleggstrygd for næringsdrivende

7550

Garantikostnad

7560

Servicekostnad

7600

Lisensavgift

7605

Royalties

7610

Patentkostnad ved egen patent

7620

Kostnad ved varemerke o.l. 

7630

Kontroll-, prøve- og dokumentavgifter

7710

Styremøter

7715

Bedriftsforsamlingsmøter

7720

Generalforsamling

7730

Kostnad ved egne aksjer

7750

Eiendoms- og festeavgift

7770

Bank- og kortgebyr

7775

Kredittkortprovisjoner

7780

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

7781

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

7782

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

7783

Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

7784

Grunnlag innførsel av varer med null sats

7785

Grunnlag innførsel av varer med  null sats, motkonto

7786

Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet 

7787

Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

7788

Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt

7789

Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto

7798

Annen kostnad, fradragsberettiget

7799

Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

7820

Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, skattepliktig

7825

Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, ikke skattepliktig

7830

Tap på fordringer, fradragsberettiget

7835

Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget

7839

Endring i avsetning for forventet tap

7860

Tap på kontrakter

7881

Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

7882

Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

7889

Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

7891

Salgssum finansielle anleggsmidler

7899

Motkonto balanseført verdi solgte finansielle driftsmidler

7971

Justering inngående merverdiavgift fast eiendom

7972

Justering inngående merverdiavgift maskiner, inventar mv

8000

Aksjeutbytte fra norsk datterselskap

8003

Aksjeutbytte fra utenlandsk datterselskap, innenfor fritaksmetoden

8004

Aksjeutbytte fra utenlandsk datterselskap, utenfor fritaksmetoden

8005

Resultatandel fra datterselskap etter egenkapitalmetoden

8007

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, innenfor fritaksmetoden

8008

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, utenfor fritaksmetoden

8010

Aksjeutbytte fra norsk foretak i samme konsern

8013

Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak i samme konsern, innenfor fritaksmetoden

8014

Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak i samme konsern, utenfor fritaksmetoden

8017

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i foretak i samme konsern, innenfor fritaksmodellen

8018

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenfor fritaksmetoden

8020

Aksjeutbytte fra norsk tilknyttet selskap

8023

Aksjeutbytte fra utenlandsk tilknyttet selskap, innenfor fritaksmetoden

8024

Aksjeutbytte fra utenlandsk tilknyttet selskap, utenfor fritaksmetoden

8025

Resultatandel fra tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden

8027

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, innenfor fritaksmetoden

8028

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, utenfor fritaksmetoden

8030

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

8040

Renteinntekt, skattefri

8050

Renteinntekt bankinnskudd

8055

Renteinntekt kundefordringer

8059

Annen renteinntekt

8060

Valutagevinst (agio)

8070

Aksjeutbytte fra norsk foretak

8073

Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, innenfor fritaksmetoden

8074

Aksjeutbytte fra utenlandsk foretak, utenfor fritaksmetoden

8077

Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

8078

Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

8079

Annen finansinntekt

8080

Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

8082

Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi realisert

8090

Inntekt på andre investeringer

8100

Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

8105

Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, realisert

8110

Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler

8120

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

8129

Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler

8130

Rentekostnad til foretak i samme konsern

8140

Rentekostnad, ikke fradragsberettiget

8150

Rentekostnad banklån

8154

Renter/provisjon kassekreditt

8155

Rentekostnad leverandørgjeld

8159

Annen rentekostnad

8160

Valutatap (disagio)

8177

Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden (jf. konto 8007, 8017 og 8027)

8178

Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden (jf. konto 8008, 8018 og 8028)

8179

Annen finanskostnad

8300

Betalbar skatt

8309

Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8320

Endring i utsatt skatt/skattefordel

8400

Virkning av prinsippendring

8410

Korrigering av feil

8500

Virkning av prinsippendring

8510

Korrigering av feil

8600

Betalbar skatt, virkning av prinsippendring

8602

Betalbar skatt, korrigering av feil

8609

Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8620

Endring utsatt skatt/skattefordel, virkning av prinsippendring

8622

Endring utsatt skatt/skattefordel, korrigering av feil

8800

Årsresultat

8900

Overføringer fond 

8910

Overføringer felleseid andelskapital for samvirkeforetak

8920

Avsatt utbytte / renter på egenkapitalbevis / etterbetaling for samvirkeforetak

8921

Avsatt tilleggsutbytte

8922

Avsatt ekstraordinær utbytte

8930

Mottatt konsernbidrag

8935

Avsatt konsernbidrag

8950

Fondsemisjon

8960

Overføringer annen egenkapital

8968

Overføringer udisponert vinning

8969

Overføringer udisponert tap

8980

Privatuttak

8990

Udekket tap


Last ned eksempelfil for kontoplan